ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 1

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA
2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA
2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:


Ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje se uplatní níže uvedené. V těchto třech krajích vzhledem k epidemiologické situaci bude vyhodnoceno podle aktuálních dat, jestli je možné přikročit k uvolněním opatření ve školství. Vláda o tom rozhodne ve čtvrtek.


 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
s účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:


o Na středních školách a konzervatořích
▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků
prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se
vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.


o Na základních školách
▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém
týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém
počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách
dětí nebo žáků.
o Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
o Jazykové školy s právem statní jazykové zkoušky pokračují ve stejném režimu beze změn.
o V základních uměleckých školách
▪ na základní umělecké škole se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu
na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné
skupině,
• žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování
ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na
ně podmínka plochy 15m2,
▪ na základní umělecké škole se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané
pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že
na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
• žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné
obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola),
způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.


o Ve střediscích volného času
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,
• účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat
se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a
nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
• účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné
obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob
dokládání ze strany účastníka je uveden níže.
o toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních
uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace
nebo výuku, kterých se účastní vice než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník:
a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
 Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání. Pro obory středního a vyššího odborného
vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu i nadále platí možnost sportovních aktivit, které jsou součástí vzdělávání i ve vnitřních prostorách.
V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.


 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu 
s účinnosti od 10. května 2021 na území celé České republiky, které se mění oproti současnému stavu tak, že o je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,


▪ to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek
pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,
▪ při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit
ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob, o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.


 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb (ZDE) s účinnosti od 10. května
2021, a to kromě Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje (o nichž bude vláda rozhodovat ve čtvrtek), se upravilo oproti současnému stavu tak, že se mění pravidla provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo
poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, anebo pravidla pro organizované volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18 let, a to tak, že
o je možné poskytování služby v domácnosti uživatele služby, o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,
▪ osoby, které se účastní těchto aktivit nejsou povinny podrobovat se testování ani dokladovat jiné
skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.),
o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než 3 osob, nejvýše však 20 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník před zahájením poskytování služeb:


▪ prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19 daného mimořádného opatření, tj.
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
• přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo
▪ prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
▪ doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo
školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
▪ podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno jednorázově na místě před aktivitou,
přičemž organizátor nemá povinnost testy poskytovat) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů, resp. v případě kdy účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast.
Provozování volnočasových aktivit má tedy stejné podmínky jako provoz základních uměleckých škol a středisek volného času (s výjimkou poskytování služby v domácnosti uživatele služby).


 Dále ministerstvo informuje, že sběr dat avizovaný v informaci ze dne 30. 4. 2021, který měl probíhat ve dnech 6. května až 10. května 2021 v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné dotazníkové šetření COVID
4, ke sdělení nezbytných údajů pro další zajištění potřebných testů, nebude z důvodu snížení administrativní zátěže
škol a školských zařízení realizován a ministerstvo provede nápočet z jemu dostupných dat o reálné spotřebě testů.
MŠMT 4. 5. 2021

Datum vložení: 5. 5. 2021 12:23
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2021 12:29
Autor: Mgr. Jitka Jiroutková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 9. 2021
zataženo 19 °C 15 °C
středa 29. 9. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 30. 9. jasno 15/8 °C
pátek 1. 10. oblačno 18/7 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto