ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

Zápis k základnímu a předškolnímu vzdělávání 2024 - 25

Zápis 2024 - 2025

Zápis k základnímu a předškolnímu vzdělávání 2024 - 25

Zápis k základnímu a předškolnímu vzdělávávní 2024 - 2025.

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2024 - 2025 se uskuteční 4. a 18. dubna 2024 od 13. 00 do 16. 00 hod.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025 se uskuteční  2.  a 16. 5. 2024 – od 15. 00 do 17. 00 hod.

 

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud   do školy nechodí. 

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat ředitelku školy /608446548/.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží či řádně  vyplní vytištěnou a podepsanou  žádost o zápis dítěte do prvního ročníku základní školy, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní ode dne zápisu. 

KRITÉRIA K PŘIJETÍ do prvního ročníku Zš:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 30 žáků. Do prvních tříd základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 5. ročníku),
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Česká republika.

 

STANOVENÍ POŘADÍ:

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti zástupce pedagogů. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

DO KTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VAŠE DÍTĚ SPÁDOVĚ PATŘÍ?

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2024, rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Písemná žádost o odklad musí být v souladu s  § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

 

                                       ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025                                        

               Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dle § 34 školského zákona:

           

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025 se uskuteční  2.  a 16. 5. 2024 – od 15. 00 do 17. 00 hod.

 

                              Pro školní rok 2024/2025 bude Mš přijímat 16 dětí.                                       

1) Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení.

2) Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy /po 16. 5. 2021). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

 3) Děti s polodenní docházkou budou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy.

4) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka do mateřské školy povinná.

5) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy.

6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nastane uvolnění místa.

7) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které je řádně očkováno. Povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví můžeme přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud není dítě očkováno, nemůže být do MŠ přijato.

 8) Mateřská škola může však přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria, podle nichž bude ředitelka Zš a Mš postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

           Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí změny v přijímání dětí do mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34 a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby příspěvková organizace, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby (dále jen škola) Mgr. Jitka Jiroutková:

 

stanoví následující kritéria, dle kterých bude probíhat rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (63):

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

 1. Podle zákona 178/2016 Sb. děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou 5-ti let věku a mají povinnost předškolního vzdělávání.
 2. Děti, které nejpozději před 01.09.  daného roku dosáhnou čtyř let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 3. Děti, které nejpozději před 01.09. daného roku dosáhnou tří let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 4. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího po nejmladší.
 5. Pokud není kapacita Mš naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci.
 6. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce Cítoliby, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího po nejmladší.

 

KRITÉRIA

Bodové hodnocení

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém i mimospádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2023  dosáhnou

 • pátého roku věku

8

 • čtvrtého roku věku

6

 • třetího roku věku

4

 • druhého roku věku

2

Individuální situace

 • dítě bude navštěvovat přípravnou třídu Zš Cítoliby (viz kritéria pro přijetí do přípravné tříd)
 • dítě bude pokračovat v budoucnu v povinném základním vzdělávání v Zš Cítoliby

 

 

 

 • MŠ navštěvuje sourozenec

 

       

 

         Těšíme se na shledání s Vámi!                                            

          DOKUMENTY

                                     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte (161.87 kB)

                                     Evidenční list dítěte MŠ (206.46 kB)

                                     Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky

 

                                                                                             Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                                                                             

 

Datum vložení: 30. 1. 2024 14:15
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2024 15:15
Autor: Mgr. Jitka Jiroutková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 28 °C 14 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 24/16 °C
neděle 23. 6. oblačno 23/15 °C
pondělí 24. 6. oblačno 21/12 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto