ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

ZÁPIS do MŠ

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

 

                                 Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

 IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl   Pr, vložka 770     Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby

 

                                                                                            

Č. j.: Č.j.: ZMŠ1/2024

Rozhodnutí  o přijetí – zapsání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/ 2025

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní a mateřské školy Mgr. Jitka Jiroutková, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 770 

Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby, Mgr. Jitka Jiroutková

jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen "školský zákon"), a podle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a dodatků, rozhodl v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. takto:

          Uchazeč uvedený pod registračním číslem: 1,2,3,4,5,6,7,8,,9,10,11,12,13,14: 

                    přijat/a

     

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

01 /2024

přijat/a

 

02/ 2024

přijat/a

 

03/ 2024

přijat/a

 

04/ 2024

přijat/a

 

05/ 2024

přijat/a

 

06/ 2024

přijat/a

 

07/ 2024

přijat/a

 

08/2024

přijat/a

 

09/ 2024

přijat/a

 

10/ 2024

přijat/a

 

11/ 2024

přijat/a

 

12/2024        

přijat/a

 

13/ 2024

přijat/a

 

14/ 2024

přijat/a

 
 

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 770 

Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby

POUČENÍ O ODVOLÁ

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 770 

Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby a rozhoduje o něm krajský úřad Ústeckého kraje.

 

 

Cítoliby, 22. 5. 2024                                                 Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                                                    Otisk kulatého razítka                            v. r.

 

                                                                      

 

 

16.5. 2024 od patnácti hodin startujeme 2.kolo zápisu do předškolního vzdělávání 😊Zápis do mateřské školy

                                   ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025                                             

               Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dle § 34 školského zákona:

           

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025 se uskuteční  2.  a 16. 5. 2024 – od 15. 00 do 17. 00 hod.

 

                              Pro školní rok 2024/2025 bude Mš přijímat 16 dětí.                                       

1) Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení.

2) Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy /po 16. 5. 2021). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

 3) Děti s polodenní docházkou budou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy.

4) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka do mateřské školy povinná.

5) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy.

6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nastane uvolnění místa.

7) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které je řádně očkováno. Povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví můžeme přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud není dítě očkováno, nemůže být do MŠ přijato.

 8) Mateřská škola může však přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria, podle nichž bude ředitelka Zš a Mš postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

           Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí změny v přijímání dětí do mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34 a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby příspěvková organizace, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby (dále jen škola) Mgr. Jitka Jiroutková:

 

stanoví následující kritéria, dle kterých bude probíhat rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (63):

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

 1. Podle zákona 178/2016 Sb. děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou 5-ti let věku a mají povinnost předškolního vzdělávání.
 2. Děti, které nejpozději před 01.09.  daného roku dosáhnou čtyř let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 3. Děti, které nejpozději před 01.09. daného roku dosáhnou tří let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 4. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího po nejmladší.
 5. Pokud není kapacita Mš naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci.
 6. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce Cítoliby, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího po nejmladší.

 

KRITÉRIA

Bodové hodnocení

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém i mimospádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2023  dosáhnou

 • pátého roku věku

8

 • čtvrtého roku věku

6

 • třetího roku věku

4

 • druhého roku věku

2

Individuální situace

 • dítě bude navštěvovat přípravnou třídu Zš Cítoliby (viz kritéria pro přijetí do přípravné tříd)
 • dítě bude pokračovat v budoucnu v povinném základním vzdělávání v Zš Cítoliby

 

 

 

 • MŠ navštěvuje sourozenec

 

       

 

         Těšíme se na shledání s Vámi!                                            

          DOKUMENTY

                                     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte (161.87 kB)

                                     Evidenční list dítěte MŠ (206.46 kB)

                                     Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky

 

                                                                                             Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

 

 

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávávní 2023- 2024Zapsání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mš pro školní rok 2023-2024

Č.j.: ZMŠ1/2023

Oznámení o rozhodnutí – zapsání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/ 2024

Vážení zákonní zástupci,

                ve dnech 3. – 4. 5. 2023 a 30. 5. 2023 probíhal v naší mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání.

                Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali v průběhu termínu zápisu 2023 a po zvážení všech skutečností a zveřejněných kritérií ředitelka školy Mgr. Jitka Jiroutková  rozhodla následovně:

Děti uvedené pod registračním číslem:

     

Registrační číslo

Výsledek řízení

 
                         01 /2023                                Nepřijat/a  

02/ 2023

Nepřijat/a

 

03/ 2023

Přijat/a

 

04/ 2023

Nepřijat/a

 

05/ 2023

Přijat/a

 

06/ 2023

Nepřijat/a

 

07/ 2023

Nepřijat/a

 
                         08/2023                                Přijat/a  

09/ 2023

Nepřijat/a

 

10/ 2023

Přijat/a

 

11/ 2023

Přijat/a

 

12/ 2023

Přijat/a

 

13/ 2023

Přijat/a

 

14/ 2023

Přijat/a

 
                          15/2023                                 Nepřijat/a  
                          16/2023                                 Nepřijat/a  

17/ 2023

   Nepřijat/a

 
                         18/2023                                 Přijat/a  

19/ 2023

    Nepřijat/a

 
                          20/2023                                 Nepřijat/a  

21/ 2023

Přijat/a

 
                         22/2023                                 Nepřijat/a  

23/ 2023

    Nepřijat/a

 

24/ 2023

    Nepřijat/a

 

25/ 2023

Přijat/a

 

26/ 2023

Přijat/a

 
 

 

 

 

Cítoliby, 2. 6. 2023                                                    Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                         Otisk kulatého razítka                            v. r.

 

 

                                  ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024                                              

 

               Zápis k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období

              3. května a 4. května 2023, dále pak 30. 5. 2023 vždy od 13.00 do 16.00 hod.

 

                              Pro školní rok 2023/2024 bude Mš přijímat 12 dětí.                                       

1) Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení.

2) Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy /po 16. 5. 2021). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

 3) Děti s polodenní docházkou budou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy.

4) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka do mateřské školy povinná.

5) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy.

6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nastane uvolnění místa.

7) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které je řádně očkováno. Povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví můžeme přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud není dítě očkováno, nemůže být do MŠ přijato.

 8) Mateřská škola může však přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria, podle nichž bude ředitelka Zš a Mš postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

           Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí změny v přijímání dětí do mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34 a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby příspěvková organizace, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby (dále jen škola) Mgr. Jitka Jiroutková:

 

stanoví následující kritéria, dle kterých bude probíhat rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (63):

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

 1. Podle zákona 178/2016 Sb. děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou 5-ti let věku a mají povinnost předškolního vzdělávání.
 2. Děti, které nejpozději před 01.09.  daného roku dosáhnou čtyř let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 3. Děti, které nejpozději před 01.09. daného roku dosáhnou tří let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 4. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího po nejmladší.
 5. Pokud není kapacita Mš naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci.
 6. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce Cítoliby, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího po nejmladší.

 

KRITÉRIA

Bodové hodnocení

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém i mimospádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2023  dosáhnou

 • pátého roku věku

8

 • čtvrtého roku věku

6

 • třetího roku věku

4

 • druhého roku věku

2

Individuální situace

 • dítě bude navštěvovat přípravnou třídu Zš Cítoliby (viz kritéria pro přijetí do přípravné tříd)
 • dítě bude pokračovat v budoucnu v povinném základním vzdělávání v Zš Cítoliby

 

 

 

 • MŠ navštěvuje sourozenec

 

       

 

         Těšíme se na shledání s Vámi!                                            

          DOKUMENTY

                                     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte (161.87 kB)

                                     Evidenční list dítěte MŠ (206.46 kB)

                                     Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky

 

                                                                                             Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

 

            ZŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

 

Vážení rodiče,

pro školní rok 2023-2024 se vedení školy rozhodlo k zřízení přípravné třídy Zš určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

K žádosti zřizovatel školy – městys Cítoliby dal souhlas,  Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - taktéž.

Pokud zvažujete využít tuto variantu povinného předškolního vzdělávání, poskytneme Vám ochotně veškeré podrobnosti a informace na tel. čísle 608446548.

 

NA CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZAMĚŘÍME?

Pedagog se v přípravné třídě je zaměří na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole tak, aby umožnil snadnější následující vstup do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům, které mohou v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

 

 

Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky v rámci rozvoje řečových a motorických schopností, vést jej k větší samostatnosti a samoobslužnosti, dále k prohloubení sociálních dovedností, sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, k rozvoji spolupráce, tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.

Smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, neklidem, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s dalším znevýhodněním.

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Děti nejsou klasifikovány, na konci roku získávají na konci školního roku slovní hodnocení.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

 

Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:

 

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

 

 

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce

  2. doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

 

Zápis do Mš pro školní rok 2021 - 2022

                                     

                                    ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 

          Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období

                                               od 2. května do 16. května 2021.

 

                                 Pro školní rok 2021/2022 bude Mš přijímat 19 dětí.                                    

1) Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení.

2) Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy /po 16. 5. 2021). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

 3) Děti s polodenní docházkou budou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy.

4) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka do mateřské školy povinná.

5) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy.

6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nastane uvolnění místa.

7) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které je řádně očkováno. Povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví můžeme přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud není dítě očkováno, nemůže být do MŠ přijato.

 8) Mateřská škola může však přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria, podle nichž bude ředitelka Zš a Mš postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

KRITÉRIA

Bodové hodnocení

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém i mimospádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2021  dosáhnou

 • pátého roku věku

8

 • čtvrtého roku věku

6

 • třetího roku věku

4

 • druhého roku věku

2

Individuální situace

 • dítě bude navštěvovat přípravnou třídu Zš Cítoliby (viz kritéria pro přijetí do přípravné tříd)
 • dítě bude pokračovat v budoucnu v povinném základním vzdělávání v Zš Cítoliby

 

 

 

 • MŠ navštěvuje sourozenec

 

       

 

======================================================================

             Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období

                                           od 2. května do 16. května 2021.

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Níže naleznete praktický souhrn informací a příkladů, jak lze zápisy v letošním roce organizovat. Pro lepší orientaci je text rozdělen na:

 Informativní části (označené piktogramem I) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

 Doporučující části (označené piktogramem D) – v těchto pasážích MŠMT metodicky podporuje školy.

 Závazné části (označené piktogramem §) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní. Vyhlášení zápisu a termín konání I Pokud mateřská škola již zveřejnila termín a místo zápisu a v souvislosti s tímto doporučením bude chtít uvedené v dohodě se zřizovatelem změnit, je to možné. Nově stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem s dostatečným předstihem před zahájením zápisu.

D Vzhledem k okolnostem doporučujeme zaměřit se na dostatečnou informovanost zákonných zástupců dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Je vhodné využít všechny dostupné a v místě obvyklé způsoby komunikace, např. na webových stránkách školy i zřizovatele, na sociálních sítích, na vývěskách, v místním periodiku atp. § Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy v rámci tohoto období1 .

D Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání doporučujeme využít celé období od 2. května do 16. května 2021. Je totiž možné, že někteří zákonní zástupci budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz vaší mateřské školy. Pokud by byl zápis vyhlášen např. pouze ve dvou dnech 6. a 7. května, mohlo by to způsobit nechtěné komplikace jak pro zákonné zástupce, tak pro mateřskou školu. 1 § 34 odst. 2 školského zákona 2 Způsoby podání žádosti § Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

D Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

§ Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: − do datové schránky školy2 , − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, − poštou (rozhodující je datum podání na poštu), − osobním podáním ve škole.

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

D V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. Informace k přílohám žádosti Kopie rodného listu dítěte I Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Doložení řádného očkování dítěte

§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

§ Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 2 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

3 Doporučení pro organizaci zápisů

• Mnohé informační systémy pro mateřské školy kromě evidence dětí umožňují i administraci tzv. „elektronických předzápisů“ do mateřské školy. Prostřednictvím těchto modulů můžete umožnit rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (potvrzení o očkování a kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů. Informační systém vám pak umožní dále s vyplněnými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí či zaevidovat přijaté dítě do matriky.

• Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.

• Mějte na paměti, že situace jednotlivých rodin může být opravdu velmi odlišná. Respektujte možnosti zákonných zástupců a informujte je o všech způsobech, které při podání žádosti mohou využít. Doplňující informace

• V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

• Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

• Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Užitečné odkazy: MŠMT, Aktuální informace pro školy ke koronaviru https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ bude probíhat vyplněním přihlášek, a to:

 • od 2. května do 16. května 2021 formou elektronického podání přihlášek zasláním na emailovou adresu školy: skolka@zscitoliby.eu
 • na webu školy či na facebooku, ale taktéž neodmítáme druhou variantu – prosté vyplnění formuláře a odeslání na adresu školky v obálce: Mš Boženy Němcové 349, 439 02 Cítoliby
 •  

PŘIHLÁŠKY BUDOU K DISPOZICI VE ŠKOLCE, na webových stránkách školy.

 

Zákonný zástupce předloží kopii rodného listu a potvrzení o zdravotním stavu a očkování dítěte.

Oba způsoby nepředpokládají přítomnost dítěte ve škole.

Těšíme se na Vás a doufáme, že přesvědčíme všechny o tom, že naše škola a školka jsou kvalitním a vstřícným školským zařízením, kde se děti budou cítit šťastné a budeme vlídně podněcovat jejich motivaci a touhu poznávat a vzdělávat se, ale také napomáhat s orientací v rozmanitostech života.

Přeji pevné zdraví a mnoho sil!

Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

 

ZŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Vážení rodiče,

pro školní rok 2021-2022 se vedení školy rozhodlo k zřízení přípravné třídy Zš určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

K žádosti zřizovatel školy – městys Cítoliby dal souhlas, zbývá ještě podání na Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud zvažujete využít tuto variantu povinného předškolního vzdělávání, poskytneme Vám ochotně veškeré podrobnosti a informace na tel. čísle 608446548.

 

NA CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZAMĚŘÍME?

Pedagog se v přípravné třídě je zaměří na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole tak, aby umožnil snadnější následující vstup do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům, které mohou v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

 

 

Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky v rámci rozvoje řečových a motorických schopností, vést jej k větší samostatnosti a samoobslužnosti, dále k prohloubení sociálních dovedností, sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, k rozvoji spolupráce, tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.

 

Smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, neklidem, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s dalším znevýhodněním.

 

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Děti nejsou klasifikováni, na konci roku získávají na konci školního roku slovní hodnocení.

 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

 

 

Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:

 

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

 

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce

  2. doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

 

======================================================================

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mš pro školní rok 2022-2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Č.j.: ZMŠ1/2022

Oznámení o rozhodnutí – zapsání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023

Vážení zákonní zástupci,

                ve dnech 4. – 5. 5. 2022 a 13. 5. 2022 probíhal v naší mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání.

                Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali v průběhu termínu zápisu 2022 a po zvážení všech skutečností a zveřejněných kritérií ředitelka školy Mgr. Jitka Jiroutková  rozhodla následovně:

Děti uvedené pod registračním číslem:

Registrační číslo

Výsledek řízení

02/ 2022

Přijat/a

03/ 2022

Přijat/a

04/ 2022

Přijat/a

05/ 2022

Přijat/a

06/ 2022

Přijat/a

07/ 2022

Přijat/a

08/ 2022

Přijat/a

10/ 2022

Přijat/a

11/ 2022

Přijat/a

12/ 2022

Přijat/a

13/ 2022

Přijat/a

14/ 2022

Přijat/a

17/ 2022

Přijat/a

18/ 2022

Přijat/a

22/ 2022

Přijat/a

23/ 2022

Přijat/a

24/ 2022

Přijat/a

25/ 2022

Přijat/a

26/ 2022

Přijat/a

30/ 2022

Přijat/a

27/ 2022

Nepřijat/a

15/ 2022

Nepřijat/a

21/ 2022

Nepřijat/a

20/ 2022

Nepřijat/a

09/ 2022

Nepřijat/a

19/ 2022

Nepřijat/a

16/ 2022

Nepřijat/a

29/ 2022

Nepřijat/a

01/ 2022

Nepřijat/a

28/ 2022

Nepřijat/a

 

 

 

Cítoliby, 13. 5. 2022                                                     Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                     Otisk kulatého razítka                            v. r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023                                              

 

               Zápis k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období

              4. května a 5. května 2022, dále pak 13. 5. 2022 vždy od 12.00 do 16.00 hod.

 

Pro školní rok 2022/2023 bude Mš přijímat 20 dětí.

1) Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení.

2) Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy /po 16. 5. 2021). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

 3) Děti s polodenní docházkou budou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy.

4) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka do mateřské školy povinná.

5) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy.

6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nastane uvolnění místa.

7) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které je řádně očkováno. Povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví můžeme přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud není dítě očkováno, nemůže být do MŠ přijato.

 8) Mateřská škola může však přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria, podle nichž bude ředitelka Zš a Mš postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

           Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí změny v přijímání dětí do mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34 a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Cítoliby příspěvková organizace, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby(dále jen škola) Mgr. Jitka Jiroutková:

 

 • stanoví následující kritéria, dle kterých bude probíhat rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (63):

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

 1. Podle zákona 178/2016 Sb. děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou 5-ti let věku a mají povinnost předškolního vzdělávání.
 2. Děti, které nejpozději před 01.09.  daného roku dosáhnou čtyř let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 3. Děti, které nejpozději před 01.09. daného roku dosáhnou tří let věku a které mají   trvalý pobyt v obci Cítoliby
 4. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího po nejmladší.
 5. Pokud není kapacita Mš naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci.
 6. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce Cítoliby, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího po nejmladší.

 

         Těšíme se na shledání s Vámi!                                            

          DOKUMENTY

                                     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte

                                     Evidenční list dítěte

                                     Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky

 

 

                                                                                             Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

 

Zápis do Mš pro školní rok 2021 - 2022

                                 ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 

          Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období

                                           od 2. května do 16. května 2021.

 

Pro školní rok 2021/2022 bude Mš přijímat 19 dětí.

1) Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení.

2) Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy /po 16. 5. 2021). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

 3) Děti s polodenní docházkou budou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy.

4) Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka do mateřské školy povinná.

5) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem mateřské školy.

6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nastane uvolnění místa.

7) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které je řádně očkováno. Povinnost podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování je stanovena v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví můžeme přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud není dítě očkováno, nemůže být do MŠ přijato.

 8) Mateřská škola může však přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria, podle nichž bude ředitelka Zš a Mš postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

KRITÉRIA

Bodové hodnocení

Děti s trvalým pobytem ve školském spádovém i mimospádovém obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2021  dosáhnou

 • pátého roku věku

8

 • čtvrtého roku věku

6

 • třetího roku věku

4

 • druhého roku věku

2

Individuální situace

 • dítě bude navštěvovat přípravnou třídu Zš Cítoliby (viz kritéria pro přijetí do přípravné tříd)
 • dítě bude pokračovat v budoucnu v povinném základním vzdělávání v Zš Cítoliby

 

 

 

 • MŠ navštěvuje sourozenec

 

       
 

 

   Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období

                                           od 2. května do 16. května 2021.

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Níže naleznete praktický souhrn informací a příkladů, jak lze zápisy v letošním roce organizovat. Pro lepší orientaci je text rozdělen na:

 Informativní části (označené piktogramem I) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

 Doporučující části (označené piktogramem D) – v těchto pasážích MŠMT metodicky podporuje školy.

 Závazné části (označené piktogramem §) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní. Vyhlášení zápisu a termín konání I Pokud mateřská škola již zveřejnila termín a místo zápisu a v souvislosti s tímto doporučením bude chtít uvedené v dohodě se zřizovatelem změnit, je to možné. Nově stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem s dostatečným předstihem před zahájením zápisu.

D Vzhledem k okolnostem doporučujeme zaměřit se na dostatečnou informovanost zákonných zástupců dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Je vhodné využít všechny dostupné a v místě obvyklé způsoby komunikace, např. na webových stránkách školy i zřizovatele, na sociálních sítích, na vývěskách, v místním periodiku atp. § Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy v rámci tohoto období1 .

D Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání doporučujeme využít celé období od 2. května do 16. května 2021. Je totiž možné, že někteří zákonní zástupci budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz vaší mateřské školy. Pokud by byl zápis vyhlášen např. pouze ve dvou dnech 6. a 7. května, mohlo by to způsobit nechtěné komplikace jak pro zákonné zástupce, tak pro mateřskou školu. 1 § 34 odst. 2 školského zákona 2 Způsoby podání žádosti § Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

D Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

§ Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: − do datové schránky školy2 , − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, − poštou (rozhodující je datum podání na poštu), − osobním podáním ve škole.

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

D V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. Informace k přílohám žádosti Kopie rodného listu dítěte I Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Doložení řádného očkování dítěte

§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

§ Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 2 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

3 Doporučení pro organizaci zápisů

• Mnohé informační systémy pro mateřské školy kromě evidence dětí umožňují i administraci tzv. „elektronických předzápisů“ do mateřské školy. Prostřednictvím těchto modulů můžete umožnit rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (potvrzení o očkování a kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů. Informační systém vám pak umožní dále s vyplněnými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí či zaevidovat přijaté dítě do matriky.

• Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.

• Mějte na paměti, že situace jednotlivých rodin může být opravdu velmi odlišná. Respektujte možnosti zákonných zástupců a informujte je o všech způsobech, které při podání žádosti mohou využít. Doplňující informace

• V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

• Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

• Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Užitečné odkazy: MŠMT, Aktuální informace pro školy ke koronaviru https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ bude probíhat vyplněním přihlášek, a to:

 • od 2. května do 16. května 2021 formou elektronického podání přihlášek zasláním na emailovou adresu školy: skolka@zscitoliby.eu
 • na webu školy či na facebooku, ale taktéž neodmítáme druhou variantu – prosté vyplnění formuláře a odeslání na adresu školky v obálce: Mš Boženy Němcové 349, 439 02 Cítoliby
 •  

PŘIHLÁŠKY BUDOU K DISPOZICI VE ŠKOLCE, na webových stránkách školy.

 

Zákonný zástupce předloží kopii rodného listu a potvrzení o zdravotním stavu a očkování dítěte.

Oba způsoby nepředpokládají přítomnost dítěte ve škole.

Těšíme se na Vás a doufáme, že přesvědčíme všechny o tom, že naše škola a školka jsou kvalitním a vstřícným školským zařízením, kde se děti budou cítit šťastné a budeme vlídně podněcovat jejich motivaci a touhu poznávat a vzdělávat se, ale také napomáhat s orientací v rozmanitostech života.

Přeji pevné zdraví a mnoho sil!

Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

 

ZŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Vážení rodiče,

pro školní rok 2021-2022 se vedení školy rozhodlo k zřízení přípravné třídy Zš určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

K žádosti zřizovatel školy – městys Cítoliby dal souhlas, zbývá ještě podání na Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud zvažujete využít tuto variantu povinného předškolního vzdělávání, poskytneme Vám ochotně veškeré podrobnosti a informace na tel. čísle 608446548.

 

NA CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZAMĚŘÍME?

Pedagog se v přípravné třídě je zaměří na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole tak, aby umožnil snadnější následující vstup do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům, které mohou v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

 

 

Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky v rámci rozvoje řečových a motorických schopností, vést jej k větší samostatnosti a samoobslužnosti, dále k prohloubení sociálních dovedností, sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, k rozvoji spolupráce, tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.

 

Smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, neklidem, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s dalším znevýhodněním.

 

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Děti nejsou klasifikovány, na konci roku získávají na konci školního roku slovní hodnocení.

 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

 

 

Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:

 

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

 

 

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

       1. písemné žádosti zákonného zástupce

  2. doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

 

Zápis do Mš pro školní rok 2021 - 2022

                     ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022                                     

         Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období

                                           od 2. května do 16. května 2021.

Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení k jejich organizaci.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Níže naleznete praktický souhrn informací a příkladů, jak lze zápisy v letošním roce organizovat. Pro lepší orientaci je text rozdělen na:

 Informativní části (označené piktogramem I) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

 Doporučující části (označené piktogramem D) – v těchto pasážích MŠMT metodicky podporuje školy.

 Závazné části (označené piktogramem §) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní. Vyhlášení zápisu a termín konání I Pokud mateřská škola již zveřejnila termín a místo zápisu a v souvislosti s tímto doporučením bude chtít uvedené v dohodě se zřizovatelem změnit, je to možné. Nově stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem s dostatečným předstihem před zahájením zápisu.

D Vzhledem k okolnostem doporučujeme zaměřit se na dostatečnou informovanost zákonných zástupců dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Je vhodné využít všechny dostupné a v místě obvyklé způsoby komunikace, např. na webových stránkách školy i zřizovatele, na sociálních sítích, na vývěskách, v místním periodiku atp. § Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy v rámci tohoto období1 .

D Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání doporučujeme využít celé období od 2. května do 16. května 2021. Je totiž možné, že někteří zákonní zástupci budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz vaší mateřské školy. Pokud by byl zápis vyhlášen např. pouze ve dvou dnech 6. a 7. května, mohlo by to způsobit nechtěné komplikace jak pro zákonné zástupce, tak pro mateřskou školu. 1 § 34 odst. 2 školského zákona 2 Způsoby podání žádosti § Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

D Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

§ Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: − do datové schránky školy2 , − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, − poštou (rozhodující je datum podání na poštu), − osobním podáním ve škole.

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

D V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. Informace k přílohám žádosti Kopie rodného listu dítěte I Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Doložení řádného očkování dítěte

§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

§ Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 2 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

3 Doporučení pro organizaci zápisů

• Mnohé informační systémy pro mateřské školy kromě evidence dětí umožňují i administraci tzv. „elektronických předzápisů“ do mateřské školy. Prostřednictvím těchto modulů můžete umožnit rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (potvrzení o očkování a kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů. Informační systém vám pak umožní dále s vyplněnými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí či zaevidovat přijaté dítě do matriky.

• Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.

• Mějte na paměti, že situace jednotlivých rodin může být opravdu velmi odlišná. Respektujte možnosti zákonných zástupců a informujte je o všech způsobech, které při podání žádosti mohou využít. Doplňující informace

• V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

• Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

• Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Užitečné odkazy: MŠMT, Aktuální informace pro školy ke koronaviru https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ bude probíhat vyplněním přihlášek, a to:

 • od 2. května do 16. května 2021 formou elektronického podání přihlášek zasláním na emailovou adresu školy: skolka@zscitoliby.eu
 • na webu školy či na facebooku, ale taktéž neodmítáme druhou variantu – prosté vyplnění formuláře a odeslání na adresu školky v obálce: Mš Boženy Němcové 349, 439 02 Cítoliby
 •  

PŘIHLÁŠKY BUDOU K DISPOZICI VE ŠKOLCE, na webových stránkách školy.

Lékařské prohlídky možno  doložit dodatečně! 

Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení o zdravotním stavu a očkování dítěte.

Oba způsoby nepředpokládají přítomnost dítěte ve škole.

Těšíme se na Vás a doufáme, že přesvědčíme všechny o tom, že naše škola a školka jsou kvalitním a vstřícným školským zařízením, kde se děti budou cítit šťastné a budeme vlídně podněcovat jejich motivaci a touhu poznávat a vzdělávat se, ale také napomáhat s orientací v rozmanitostech života.

Přeji pevné zdraví a mnoho sil!

Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

 

 Oznámení o výsledcích zápisu do MŠ 2020 - 2021

děti

Vážení zákonní zástupci, děkujeme, že jste vložili důvěru naší škole!

Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi!

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

MŠ-zápis
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Pokud již vyhlášená kritéria a průběh zápisu neodpovídají tomuto opatření, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní MŠ.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 • V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jestliže žádost podepíší oba zákonní zástupci (rodiče) dítěte, je správní řízení zahájeno s oběma zákonnými zástupci. Oběma zákonným                           zástupcům je pak nutné doručovat případné výzvy, usnesení, rozhodnutí o nepřijetí. Proto je vhodné, aby přihlášku podepsal pouze jeden zákonný      zástupce.                                                                                                                     

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Očkovací kalendář je k dispozici ZDE.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ bude probíhat vyplněním přihlášek, a to:

 • od 2. května do  16. května formou elektronického podání přihlášek zasláním na emailovou adresu školy: skolka@zscitoliby.eu
 • na webu školy či na facebooku, ale taktéž neodmítáme druhou variantu – prosté vyplnění formuláře a odeslání na adresu školky v obálce: Boženy Němcové 349, 439 02 Cítoliby

PŘIHLÁŠKY BUDOU K DISPOZICI VE ŠKOLCE, na webových stránkách školy.

Lékařské prohlídky možno  doložit samozřejmě dodatečně! 

Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení o zdravotním stavu a očkování dítěte.

Oba způsoby nepředpokládají přítomnost dítěte ve škole.

Těšíme se na Vás a doufáme, že přesvědčíme všechny o tom, že naše škola a školka jsou kvalitním a vstřícným školským zařízením, kde se děti budou cítit šťastné a budeme vlídně podněcovat jejich motivaci a touhu poznávat a vzdělávat se, ale také napomáhat s orientací v rozmanitostech života.

Přeji pevné zdraví a mnoho sil!

Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

zápis

Dokumenty ke stažení: 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Datum zveřejnění: 31.5.2019
Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace, se sídlem Tyršovo náměstí 56, 439 02 Cítoliby, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 Uchazeči s registračními čísly
11/2019 MŠ 13/2019 MŠ 15/2019 MŠ 6/2019 MŠ 9/2019 MŠ 4/2019 MŠ 3/2019 MŠ 7/2019 MŠ 14/2019 MŠ 19/2019 MŠ 18/2019 MŠ 5/2019 MŠ 12/2019 MŠ 10/2019 MŠ 2/2019 MŠ 16/2019/MŠ 17/2019/MŠ 8/2019/MŠ
byli přijati od 1. 9. 2019 k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Cítoliby, příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršovo náměstí 56, 439 02 Cítoliby. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.
                                                                                                

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
oblačno 23 °C 11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/14 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/14 °C
středa 19. 6. déšť 22/12 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto