ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

Družina

Zápisní lístek ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Typ: DOCX dokument, Velikost: 25.25 kB

                                                                 

                                                      

 

                                                            Provozní řád školní družiny

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává

 

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace,  IČO: 61357 502, vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 770, Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby

 

v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydává Vnitřní řád školní družiny.

 

Údaje o zařízení Adresa:  Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace,  Tyršovo náměstí 56, 439 02, Cítoliby

 

Telefon: 608446548

IČO: 61357 502

E-mail: skola@zscitoliby.eu

Webové stránky: www.zscitoliby.eu

Ředitel:  Mgr. Jitka Jiroutková

 

1. Školní družina je zařízení pro žáky 1. – 5. ročníku (v době před a po vyučování)

 2. Provoz školní družiny je od 6. 45 - 7.30 a od 11.35 - 16.00 hodin.

 3. Žáci navštěvující ŠD musí odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek s vyznačenou dobou pobytu a odchodu (zda sám nebo v doprovodu).

4. Pokud žák má odejít dříve než v hodině, kterou má vyznačenu v zápisním lístku, musí mít písemnou žádost zákonných zástupců. Žák musí mít taktéž písemný doklad, pokud navštěvuje nějaký kroužek s vyznačenou dobou odchodu.

 5. Žáci navštěvující ŠD musí dodržovat řád školy a ŠD. Nesmí samovolně opustit prostory ŠD nebo se bez dovolení vzdálit (např. z hřiště nebo tělocvičny)

6. Do školní jídelny a ze školní jídelny odcházejí žáci vždy v doprovodu vychovatelky nebo učitelky.

7. Neničí majetek ŠD, s hračkami zachází žáci tak, aby nedošlo ke zničení.

 8. Žáci ze třídy odcházejí jen, když se dovolí vychovatelky (například při dodržovaní pitného režimu, návštěva toalety).

9. V době pobytu ve ŠD i mimo ŠD tj. na hřišti, při vycházce, dodržují pravidla bezpečnosti při hrách a chrání se proti úrazům, dodržují dopravní kázeň.

10. Všechny úrazy jsou žáci povinni ohlásit vychovatelce, která zajistí ošetření žáka a provede zápis do knihy úrazů.

11. V šatně se zdržují jen po dobu nutnou k převléknutí a uložení věcí na určené místo.

12. Ve třídě nosí přezůvky, do jídelny návleky. Na sportovní činnost a pobyt venku mají žáci vhodné oblečení a obuv. Vše řádně podepsané. Pitný režim zajištěn v jídelně školy

13. V šatně mají uloženy věci na převlečení a přezutí .Vše řádně podepsané. Žáci by neměli nosit do ŠD cenné předměty.

14. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Organizace činností:

Den

6.30-7:40

11:40-12:35

12:35-13:15

13:15-14:15

14:15-16:00

Po

Stolní hry, knihy,hračky

Konstruktivní hry

Oběd a polední hygiena

Dramatická, hudební výchova

Postupný odchod dětí domů, individuální činnost

Út

Individuální kreslení

Konstruktivní hry

Tvořivá dílna

St

Stavebnice

Knihy

Didaktické, společenské a námětové hry

Rozumová výchova, soutěže

Digitální a finanční gramotnost

Čt

Dětské knihy a časopisy

Stolní hry a hračky

Sportovní hry

Hry a činnosti dle přání dětí

Literární výchova

Vlastivědná a přírodovědná činnost

 

Dohledy o polední pauze – vychvatelka, popř. aistentka, pedagog

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ MIMO MÍSTO, KDE SE USKUTEČŇUJE ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY:

  • Školní zahrada a dětšké hřiště -  informační cedule na vstupních dveřích

15. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Účastník

Školní družina

Zákonný zástupce

Má právo na vzdělávání a školské služby.

Má povinnost naplnit právo žáka na vzdělávání a školské služby dle platného ŠVP ŠD

Je povinný zajistit pravidelnou docházku svého dítěte. V rozsahu jím určeném

Má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a chování

Má povinnost informovat ZZ a žáka o výsledcích vzdělávání a chování – konzultace

Má právo na informace o výsledcích vzdělávání a chování svého dítěte. Má povinnost účastnit se schůzek školní družiny a na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka.

Má povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školní družiny a dodržovat ustanovení vnitřního řádu a jiných právních předpisů.

Má povinnost vydat vnitřní řád, vymáhat ho a kontrolovat.

Je povinen seznámit se s vnitřním řádem a řídit se při jednání se školou jeho ustanoveními.

Má povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků, které zajišťují ochranu zdraví, bezpečnost a jsou zaměřené na prevenci rizikového chování.

Má povinnost chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování

Pokud jeho dítě překročí pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, případně vykonalo jakékoliv rizikové chování, je povinný dostavit se do školní družiny nebo školy na vyzvání a to bezodkladně.

 

 

16. PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Účastník

 

Školní družina

Zákonný zástupce

Má povinnost řídit se pokyny pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školní družiny, školy, které zajišťují jeho bezpečnost, ochranu zdraví a prevenci rizikového chování.

Školní družina má povinnost zajistit bezpečnost žáků ve školní družině a na akcích organizovaných školní družinou

Zákonný zástupce má povinnost informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu dítěte ve školní družině.

Má povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků v době pobytu ve školním družině a svým chováním neporušovat právo spolužáků na vzdělání a klidnou práci

Pedagogičtí pracovníci školní družiny mají právo na využívání metod, forem a prostředků v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

Je zodpovědný za chování svého dít Má právo na informace o výsledcích vzdělávání a chování svého dítěte. Má povinnost účastnit se schůzek školní družiny a na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání účastníka.

 

17. PODMÍNKY PRO UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Účastník

 

Školní družina

Zákonný zástupce

Účastník má právo využít uvolnění ze školní družiny během školního roku z rodinných důvodů.

Absenci eviduje vychovatel školní družiny.

ZZ mají povinnost předložit písemné oznámení o nepřítomnosti dítěte ve školní družině k rukám vychovatele školní družiny.

Účastníkův zdravotní stav mu neumožňuje navštěvovat školní družinu, onemocní. Po ukončení absence je žák povinen doplnit probrané učivo, popř. si sjednat konzultaci s vyučujícím

Školní družina absenci omlouvá na základě písemné zprávy ZZ

Má povinnost o této skutečnosti informovat vychovatele školní družiny. Po skončení léčby je povinen učinit oznámení školní družině, zda-li je účastník schopen bez omezení pobytu ve školní družině.

Účastník má plánovaně navštívit v době pobytu ve školní družině lékaře.

Na základě oznámení ZZ vychovatel žáka uvolní a předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

ZZ musí prokazatelným způsobem požádat vychovatele předem o jeho uvolnění

Žák se nemůže z různých důvodů dostavit daný den do školní družiny.

Školní družina eviduje oznámení ZZ o nemožnosti žáka dostavit se daný den na vyučování

ZZ je povinný učinit oznámení o nedostavení se žáka daný den do školy a to nejdéle do 7.50 do kanceláře školy, případně mailem.

 

 

 

 

17. ÚPLATA ZA POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině  – 150,- Kč za měsíc /Směrnice – Způsoby úplaty za školní družinu: na účet školy či v hotovosti do 25. dne předchozího měsíce/

 PODMÍNKY K PŘIJETÍ A UKONČENÍ POBYTU ÚČASTNÍKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vyplněný zápisní lístek zákonný zástupce odevzdá třídnímu učiteli, není-li překročena kapacita ŠD, je žák přijat. Je-li překročena kapacita ŠD, rozhoduje ředitelka školy na základě kritéria – nezbytnosti pobytu ve školní družině.

Ukončení pobytu účastníka ve školní družině – na základě písemné žádosti ZZ, dále pokud není uhrazena úplata za poslední dva měsíce, může ředitel školy žáka ze školní družiny vyloučit.

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Jitka Jiroutková, ředitelka školy

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 22 °C 13 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. déšť 20/13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/10 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto