ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do Zš pro školní rok 2021 - 2022

 

 

Zápis k základnímu vzdělávávní

 

Č.j.:ZZŠ1/2024

              Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok               

2024/2025

Vážení zákonní zástupci,

              dne 4. a 18. dubna 2024 probíhal na naší škole zápis k povinnému základnímu vzdělávání do prvního ročníku.

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali v průběhu termínů zápisu k základnímu vzdělávání.

Ředitelka  školy Mgr. Jitka Jiroutková po zvážení všech skutečností rozhodla (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 37,  § 46  Školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona následovně:

 

                                       Děti uvedené pod registračním číslem

                         Registrační číslo

 Výsledek řízení

           1/2023

          Přijat

           2/2023

           Přijat

            3/2023

           Přijat

             4/2023

            Přijat

              5/2023

             Přijat

              6/2023

             Přijat

               7/2023

             Přijat

               8/2023

              Přijat

 

 

Odůvodnění:

 Na základě výsledků, posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání budou žáci přijati od školního roku 2024/2025 k povinnému základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, Tyršovo náměstí 56, příspěvková organizace.

             O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 26. 4. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www.zscitoliby.eu . Tímto dnem se začíná počítat lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

Datum zveřejnění: 26. 4.  2024                                              Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                                                           Otisk kulatého razítka 

 

 

 

 

 

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2024 - 2025 se uskuteční 4. a 18. dubna 2024 od 13. 00 do 16. 00 hod.

 

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud   do školy nechodí. 

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat ředitelku školy /608446548/.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží či řádně  vyplní vytištěnou a podepsanou  žádost o zápis dítěte do prvního ročníku základní školy, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní ode dne zápisu. 

KRITÉRIA K PŘIJETÍ:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 30 žáků. Do prvních tříd základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy,
  2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádového obvodu základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 5. ročníku),
  3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Česká republika.

 

STANOVENÍ POŘADÍ:

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti zástupce pedagogů. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

DO KTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VAŠE DÍTĚ SPÁDOVĚ PATŘÍ?

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2024, rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Písemná žádost o odklad musí být v souladu s  § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

 

                                                                                       Mgr. jitka Jiroutková - ředitelka školy

 

 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ZZŠ 2023 web..pdf (364.82 kB)

 

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

IČO: 61357502, vedená v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 770

Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby

Č.j.:ZZŠa/2023

            Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok               

2023/2024

Vážení zákonní zástupci,

              dne 11. a 12. dubna, dále pak 25. dubna 2023 probíhal na naší škole zápis k povinnému základnímu vzdělávání do prvního ročníku a do přípravné třídy.

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali v průběhu termínů zápisu k základnímu vzdělávání.

Ředitelka  školy Mgr. Jitka Jiroutková po zvážení všech skutečností rozhodla (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 37,  § 46 a § 47 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona následovně:

 

                                       Děti uvedené pod registračním číslem

                         Registrační číslo

                       Výsledek řízení

                                  1/2023

                               Přijat

                                  2/2023

                               Přijat

                                  3/2023

                               Přijat

                                  4/2023

                               Přijat

                                        5/2023                        

                               Nepřijat

                                                                                                       6/2023                   

                               

                           Přijat

                                   7/2023

                               Přijat

                                   8/2023

                               Přijat

                                   9/2023

                               Přijat

                                  10/2023

                               Přijat

                                  11/2023

                               Přijat

                                  12/2023

                              Nepřijat

                                  13/2023

                              Nepřijat

                                  14/2023

                              Přijat

 

Odůvodnění:

 Na základě výsledků, posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání budou žáci přijati od školního roku 2023/2024 k povinnému základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, Tyršovo náměstí 56, příspěvková organizace.

             O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 5. 2023 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www.zscitoliby.eu . Tímto dnem se začíná počítat lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

Datum zveřejnění: 4. 5.  2023                                                 Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                                                           Otisk kulatého razítka 

 

 

                                              .

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU A PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Zápis do 1. a přípravné třídy

 

Zápis do mateřské školy

 

Den otevřených dveří 2023

 

Školka den otevřených dveří

                         ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - 1. tř. Zš a Mš Cítoliby                           

            Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona.

 

-  zápis k základnímu vzdělávání bude probíhat ve dnech  11. a 12. dubna 2023, náhradní termín zápisu je stanoven na 25. dubna 2023 vždy od 13.00 do 16.00 hodin

- budeme přijímat uchazeče do kapacity 30-ti žáčků, rozdělených do tříd tak, aby byl optimální počet žáků zachován do 15-ti.

 

                                    Přijímání k povinné školní docházce probíhá následovně:

                            Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 

1) do datové schránky školy /9abmcce/

2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) poštou 

4) osobním podáním ve škole, kde zákonný zástupce obdrží přihlášku, vyplní a odevzdá /po osobní domluvě na tel. čísle 608446548/

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie zůstává součástí spisu.

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, doloží ŽÁDOST /bude k dispozici na webových stránkách školy či ji obdrží na vyžádání/ společně doporučením poradenského zařízení a pediatra.

Těšíme se na shledání s Vámi a přejeme mnoho úspěchů a především pevné zdraví!

                                                               

                                                                                                    Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

Zápis do Zš pro školní rok 2021 - 2022                         

            ZŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

 

Vážení rodiče,

pro školní rok 2023-2024 je v naší základní škole zřízena přípravná třída, určená pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud zvažujete využít tuto variantu povinného předškolního vzdělávání, poskytneme Vám ochotně veškeré podrobnosti a informace na tel. čísle 608446548.

 

                               NA CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZAMĚŘÍME?

Pedagog se v přípravné třídě soustředí na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole tak, aby umožnil snadnější následující vstup do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům, které mohou v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky v rámci rozvoje řečových a motorických schopností, vést jej k větší samostatnosti a samoobslužnosti, dále k prohloubení sociálních dovedností, sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, k rozvoji spolupráce, tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.

Smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, neklidem, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s dalším znevýhodněním.

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Žáci nejsou klasifikováni, na konci roku získávají na konci školního roku slovní hodnocení.

 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

 

Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:

 

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

 

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

       1. písemné žádosti zákonného zástupce

 2. doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

 

 

 

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU A PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zápis k základnímu vzdělávání pro rok 2022-2023

 

 

                       

 

Č.j.:ZZŠa/2022

                   Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok                                                                                                2022/2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákonní zástupci,

      v průběhu dne 6. a 7. dubna 2022 probíhal na naší škole zápis k povinnému základnímu vzdělávání. DNE 29. 4. 2022 BUDE PROBÍHAT NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU.

 

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě Vašich žádostí, které jste jako zákonní zástupci podali v průběhu termínů zápisu k základnímu vzdělávání.

Ředitelka  školy Mgr. Jitka Jiroutková po zvážení všech skutečností rozhodla (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona následovně:

 

                            Děti uvedené pod registračním číslem

                         Registrační číslo

                       Výsledek řízení

                       1/2022

 Odklad povinné školní docházky

                       2/2022

                               Přijat

                       3/2022

                               Přijat

                       4/2022

                               Přijat

                       5/2022    

                               Přijat

                       6/2022                        

                               Přijat

 

Odůvodnění:  Na základě výsledků, posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání budou žáci přijati od školního roku 2022/2023 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, Tyršovo náměstí 56, příspěvková organizace.

      O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 1. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy /nádrahdní termín zápisu – 29. 4. 2022/. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy ww.zscitoliby.eu. Tímto dnem se začíná počítat lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Datum zveřejnění: 10. 4.  2022                                          Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                                                             Otisk kulatého razítka                         v. r.

                                

 

 

Dokumenty ke stažení: 

                               2022 ŽÁDOST k zápisu ZŠ (2).docx (42.41 kB)

                               Evidenční list dítěte

                               Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět? 

 

 

                       ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - 1. tř. Zš a Mš Cítoliby       

            Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona.

 

-  zápis k základnímu vzdělávání bude probíhat ve dnech  6. a 7. dubna 2022, náhradní termín zápisu je stanoven na 29. dubna 2022 vždy od 12.00 do 16.00 hodin

- budeme přijímat uchazeče do kapacity 45-ti žáčků, rozdělených do tříd tak, aby byl optimální počet žáků zachován do 15-ti.

 

                                    Přijímání k povinné školní docházce probíhá následovně:

                            Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 

1) do datové schránky školy /9abmcce/

2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4) osobním podáním ve škole, kde zákonný zástupce obdrží přihlášku, vyplní a odevzdá /po osobní domluvě na tel. čísle 608446548/

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie zůstává součástí spisu.

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, doloží ŽÁDOST /bude k dispozici na webových stránkách školy či ji obdrží na vyžádání/ společně doporučením poradenského zařízení a pediatra.

Těšíme se na shledání s Vámi a přejeme mnoho úspěchů a především pevné zdraví!

                                                               

                                                                                                    Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

Zápis do Zš pro školní rok 2021 - 2022                         

            ZŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

 

Vážení rodiče,

pro školní rok 2022-2023 je v naší základní škole zřízena přípravná třída, určená pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud zvažujete využít tuto variantu povinného předškolního vzdělávání, poskytneme Vám ochotně veškeré podrobnosti a informace na tel. čísle 608446548.

 

NA CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZAMĚŘÍME?

Pedagog se v přípravné třídě soustředí na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole tak, aby umožnil snadnější následující vstup do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům, které mohou v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky v rámci rozvoje řečových a motorických schopností, vést jej k větší samostatnosti a samoobslužnosti, dále k prohloubení sociálních dovedností, sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, k rozvoji spolupráce, tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.

Smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, neklidem, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s dalším znevýhodněním.

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Žáci nejsou klasifikováni, na konci roku získávají na konci školního roku slovní hodnocení.

 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

 

Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:

 

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

 

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

       1. písemné žádosti zákonného zástupce

 2. doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

 

 

Den otevřených dveří Zš a Mš Cítoliby - 22. 3. 2022

Vážení zákonní zástupci, žáci, příznivci naší školy.

 

Srdečně Vás zveme k návštěvě a prohlídce Zš a Mš v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 22. 3. 2022 od 9.00 do 15.30 hodin v budovách základní a mateřské školy.

 

Přijďte si prohlédnout, jak vypadá nově upravený interiér, vybavení tříd, nová jídelna, interaktivní učebny, počítačová učebna, nová školní družina, školní zahrady s výukovými altány.

Těšíme se na shledání s Vámi!

Kolektiv zaměstnanců Zš a Mš Cítoliby                              Mgr. Jitka Jiroutková-ředitelka školy

 

 

ZÁPIS K POVINNÉMU ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2021

 

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

IČO: 61357502, vedená v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 770

Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby

 

 

Č. j.: Z-R 20/2021

Datum: 30. 4. 2021

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace, IČO: 61357502, vedená v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 770, Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby , jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

  vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Základní škola a Mateřská škola Cítoliby od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly:      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 3. 5. 2021

 

 

                                                                                   Mgr. Jitka Jiroutková – ředitelka školy

                                                                                                                         v.r.

 

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - 1. tř. Zš a Mš Cítoliby

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od

                                                  1. dubna do 30. dubna 2021.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá následovně:

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů budeme vycházet vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin:

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy /9abmcce/

2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4) osobním podáním ve škole, kde zákonný zástupce obdrží přihlášku, vyplní a odevzdá /po osobní domluvě na tel. čísle 608446548/

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak

se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie zůstává součástí spisu.

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, doloží ŽÁDOST /bude k dispozici na webových stránkách školy či ji obdrží na vyžádání/ společně doporučením poradenského zařízení a pediatra.

Těšíme se na shledání s Vámi a přejeme mnoho úspěchů a především pevné zdraví!

Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

Zápis do Zš pro školní rok 2021 - 2022                         

ZŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 

Vážení rodiče,

pro školní rok 2021-2022 se vedení školy rozhodlo k zřízení přípravné třídy Zš určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

K žádosti zřizovatel školy – městys Cítoliby dal souhlas, zbývá ještě podání na Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud zvažujete využít tuto variantu povinného předškolního vzdělávání, poskytneme Vám ochotně veškeré podrobnosti a informace na tel. čísle 608446548.

 

NA CO SE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZAMĚŘÍME?

Pedagog se v přípravné třídě je zaměří na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole tak, aby umožnil snadnější následující vstup do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům, které mohou v mnoha případech negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

 

Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky v rámci rozvoje řečových a motorických schopností, vést jej k větší samostatnosti a samoobslužnosti, dále k prohloubení sociálních dovedností, sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, k rozvoji spolupráce, tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.

Smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, neklidem, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s dalším znevýhodněním.

 

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Děti nejsou klasifikováni, na konci roku získávají na konci školního roku slovní hodnocení.

 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

 

Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:

 

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

 

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

       1. písemné žádosti zákonného zástupce

 2. doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (doporučení dětského lékaře a klinického psychologa je nutné pouze u dětí s odkladem školní docházky)

 

 

                              ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022

        Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období

                                                od 1. dubna do 30. dubna 2021.                     

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení pro organizaci zápisů. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Níže naleznete praktický souhrn informací a názorných příkladů, jak lze zápisy v letošním roce organizovat. Pro lepší orientaci je text rozdělen na:

 Informativní části (označené piktogramem I) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.

 Doporučující části (označené piktogramem D) – v těchto pasážích MŠMT metodicky podporuje školy.

 Závazné části (označené piktogramem §) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.

Vyhlášení zápisu a kritéria přijímání § Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

I Pokud škola již informace zveřejnila a v souvislosti s tímto doporučením bude chtít uvedené změnit, je to možné. Nové informace zveřejní škola způsobem umožňujícím dálkový přístup.

D Vzhledem k okolnostem doporučujeme zaměřit se na dostatečnou informovanost zákonných zástupců dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Je vhodné využít všechny dostupné a v místě obvyklé způsoby komunikace, např. na webových stránkách školy i zřizovatele, na sociálních sítích, na vývěskách, v místním periodiku atp.

Termín konání zápisů § Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem1 , tedy od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem.

D Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce doporučujeme využít delší časový úsek v rámci období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Je totiž možné, že někteří rodiče budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz vaší základní školy. Pokud by byl zápis vyhlášen např. pouze ve dvou dnech 15. a 16. dubna, mohlo by to způsobit nechtěné komplikace jak pro rodiče, tak pro základní školu. 1 § 36 odst. 4 školského zákona

2  Způsoby podání žádosti § Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

D Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

§ Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy2 ,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

D V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

I K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doporučení pro organizaci zápisů

• Mnohé školní informační systémy umožňují i administraci tzv. „elektronických předzápisů“ do ZŠ. Prostřednictvím těchto modulů můžete umožnit rodičům vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů. Informační systém vám pak umožní dále s vyplněnými údaji pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nebo zaevidovat přijaté dítě do školní matriky.

• Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě.

• Motivační část zápisu, jak ji popisuje § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, může škola dětem a rodičům nabídnout na bázi dobrovolnosti. K realizaci je možné využít on-line nástroje, které škola např. využívá pro on-line výuku (MS Teams, Google Classroom aj.). Vždy je však třeba respektovat specifické podmínky jednotlivých dětí.

• Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Takové setkání je vhodné zaměřit na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli atp.

• Mějte na paměti, že situace jednotlivých rodin může být opravdu velmi odlišná. Respektujte možnosti zákonných zástupců a informujte je o všech způsobech, které při podání žádosti mohou využít. 2 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/. 3 Doplňující informace

• K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

• V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Užitečné odkazy: MŠMT, Aktuální informace pro školy ke koronaviru https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq MŠMT, Obecné informace o organizaci zápisů k povinné školní docházce (2016) naleznete zde.

 

                                     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte

                                     Evidenční list dítěte

                                     Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět? 

 

 Těšíme se na shledání!                                                           Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DODATEČNÝ ZÁPIS - děti přijaté k základnímu vzdělávání pro rok 2020-21Dodatečný zápis

Zápis k základnímu vzdělávání 2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci, předškoláčci!

Vzhledem k aktuální situaci, která nastala v souvislosti s bojem proti koronaviru, se samozřejmě mění i organizace zápisu do prvních třídZŠ  a MŠ.

Pokud jste si vybrali právě naši malou krásnou školu, která nabízí mnoho výhod dětem, které upřednostňují klidné a pohodové prostředí, malý počet žáků ve třídách, individuální přístup, alternativní metody výuky, častý pobyt na vzduchu v přírodě a možnost výuky na krásné školní zahradě, ale také moderní technické vybavení včetně počítačové učebny, interaktivní tabule a především erudovanou péči paní učitelek s praxí, tak to nás velmi těší!

Zápis do ZŠ bude probíhat vyplnění přihlášek k základnímu vzdělání, a to:

od 1. dubna do  30.  dubna formou elektronického podání přihlášek k základnímu vzdělávání zasláním na emailovou adresu školu /skola@zscitoliby.eu/ - na webu školy či na facebooku, ale taktéž neodmítáme druhou variantu – prosté vyplnění formuláře a odeslání na adresu školy v obálce.  

PŘIHLÁŠKY BUDOU K DISPOZICI VE ŠKOLCE, NA DVEŘÍCH ŠKOLY A BUDOU ZASLÁNY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PŘEDŠKOLÁKŮ POŠTOU! Popřípadě po telefonické dohodě (608446548) taktéž možno dovézt.

                Lékařské prohlídky možno  doložit samozřejmě dodatečně!

                Oba způsoby nepředpokládají přítomnost dítěte ve škole.

Podobným způsobem bude probíhat i zápis do mateřské školy v měsíci květnu.

Těšíme se na Vás a doufáme, že přesvědčíme všechny o tom, že naše škola a školka jsou kvalitním a vstřícným školským zařízením, kde se děti budou cítit šťastné a budeme vlídně podněcovat jejich motivaci a touhu poznávat a vzdělávat se ale také se orientovat rozmanitostech života.

Přeji pevné zdraví a mnoho sil!

 

Mgr. Jitka Jiroutková - ředitelka školy

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte

Evidenční list dítěte

Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky

 


Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Učitelky mateřských škol v současnosti zaznamenávají, že současní rodiče budoucích prvňáčků se o problematiku školní připravenosti svého dítěte více zajímají, což je do jisté míry způsobeno větší osvětou, ale také větší otevřeností a zájmem škol o aktivní spolupráci s rodičovskou veřejností. Mnoho dotazů ze strany rodičů je mířeno i na odklady školní docházky. Takže co se vyplatí vědět o odkladech? To se dozvíte v tomto článku, v němž jsme uvedli nejčastější dotazy k tématu.

Odklady - co se vyplatí vědět?

1. Kdo sepisuje odklad školní docházky?

Dětský lékař ani pracovník příslušného školského poradenského zařízení nepíše žádost o odložení školní docházky. Žádost píší rodiče (či zákonní zástupci) dítěte a podávají ji na ředitelství základní školy. Po několika protichůdných změnách příslušného ustanovení školského zákona se podmínky odkladu povinné školní docházky ustálily na povinnosti doložit dvě doporučující vyjádření: jedno od školského poradenského zařízení, a druhé buď od odborného lékaře, nebo od klinického psychologa. Lékař provede lékařskou prohlídku a napíše doporučení o odložení povinné školní docházky na základě diagnostikování tělesných aspektů školní nezralosti (tělesné vady, smyslové vady, opožděný či nerovnoměrný tělesný a psychický vývoj, potíže v hrubé a jemné motorice, závažná onemocnění či úrazy a následné dlouhodobé rekonvalescence, chronické onemocnění, velmi častá nemocnost, celkové oslabení organismu…). Školské poradenské zařízení se ve svém posudku vyjádří k psychosociálnímu vývoji dítěte.

2. Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky?

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou si rodiče dítěte (či zákonný zástupce) zvolili. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podle zákona však existuje ještě jedna možnost, a to tzv. dodatečný odklad, který se může udělit v případě, že v průběhu prvního pololetí se u dítěte projevila nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce. Před dodatečným odkladem školní docházky však varují nejenom pedagogové, ale i psychologové, neboť návrat dítěte zpět do mateřské školy v průběhu školního roku může být pro dítě traumatizující. Vztah ke škole i celoživotnímu vzdělávání si dítě utváří průběžně, a je proto důležité, aby v počáteční fázi nezískalo negativní zkušenost. Rodiče mají možnost se o svém rozhodnutí, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku, poradit s odborníky, ale definitivní rozhodnutí zůstává v jejich rukou, neboť vyjádření lékaře či školského poradenského zařízení má pouze charakter doporučení.

3. Máme s dítětem zajít do pedagogicko-psychologické poradny a musíme mít nějaké potvrzení?

V současné době rodiče častěji vyhledávají radu ohledně školní zralosti svého dítěte a častěji také žádají pro své děti odklad školní docházky. Zhruba třetina populace dětí před zahájením povinné školní docházky vyžaduje speciální odborné posouzení školní zralosti.

V minulosti byl trend opačný, rodiče se mnohdy bránili odkladu, neboť řádný nástup dítěte do základní školy potvrzoval tzv. „normalitu jejich dítěte“. Do pedagogicko-psychologické poradny by měli zajít rodiče určitě tehdy, když dětský lékař (či jiný odborný lékař) napíše doporučení k odkladu školní docházky. Dále pokud to doporučí učitelka mateřské školy nebo učitelka základní školy při zápisu do 1. třídy. Samozřejmě i v případě, když se názory neshodují nebo když rodiče mají určité pochybnosti. „Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující rok…“(§ 37 odst. 3 školského zákona, Plnění povinnosti školní docházky).

Dodatečný odklad bývá často realizován u dětí, kterým bylo sice doporučeno odložení povinné školní docházky, ale rodiče toto doporučení (např. pedagogicko-psychologické poradny) nerespektovali. Tento odklad představuje možnou variantu řešení školní nezralosti, kdy je dítěti doporučena docházka do mateřské školy. Celorepublikový průměr dodatečných odkladů školní docházky se za posledních pět let pohybuje okolo 1,5 %. Mezi další varianty dodatečného řešení školní nezralosti (např. z důvodů rozumových schopností) může být přeřazení dítěte do některé speciální školy nebo jeho setrvání ve stávající třídě na základě integrace. Je třeba si uvědomit, že v těchto případech je nutné respektovat individualitu dítěte a celou situaci řešit velmi citlivě.

 Zhruba třetina populace dětí před zahájením povinné školní docházky vyžaduje speciální odborné posouzení školní zralosti.

4. Je pravda, že chlapcům se doporučuje odklad školní docházky častěji než dívkám?

Ano, je to pravda, existuje úzká vazba mezi věkem a pohlavím dítěte (Kucharská, Švancarová 2004). Prokázalo se, že chlapcům, kteří jsou narozeni především v letních měsících, bývá častěji doporučen odklad školní docházky a častěji zahajují povinnou školní docházku o rok později. Důvodem je pomalejší a nerovnoměrné psychosociální dozrávání. „Zkušenost říká, že chlapci na přelomu předškolního a školního věku vyspívají méně rychle než děvčata a že jsou tedy i více ohroženi školním neúspěchem…“(Matějček 2005, s.179)

5. K čemu je dobrý odklad školní docházky?

Odklad školní docházky by neměl být chápán pouze jako administrativní krok k odložení školní povinnosti, ale především jako čas pro kompenzaci a stimulaci. V současné době je odklad školní docházky chápán také jako prevence specifických poruch učení. Jedná se o variantu pomoci, kdy dítě jeví známky nezralosti nebo je školsky nepřipravené, což by způsobilo, že by nebylo schopno zvládnout nároky, které na něj klade povinná školní docházka a negativně by to ovlivnilo i jeho úspěšnost ve škole. O odložení povinné školní docházky lze uvažovat, pokud je dítě např. nesoustředěné, neklidné, přebíhá od jedné činnosti k druhé, je neobratné a nesamostatné, impulzivní, neumí se podřídit autoritě, objevuje se u něho agresivita, velmi špatně navazuje kontakt s vrstevníky, je přecitlivělé až plačtivé, nebo naopak pomalé, bázlivé, nápadně unavitelné, nekomunikující až apatické. Ovšem nelze jen pasivně čekat a mylně se domnívat, že roční odložení školní docházky vše samo vyřeší. Pokud dítě nenavštěvuje žádné předškolní zařízení, bývá mu doporučena docházka do mateřské školy.

Aby byl odklad účinný, je nutné vytvořit ideální podmínky pro další rozvoj dítěte:
  • Vytvoření individuálně vzdělávacího programu.
  • Systematická práce s dítětem především v problematických oblastech, které byly příčinou odložení povinné školní docházky.
  • Kvalitní spolupráce rodičů s mateřskou školou.
  • Spolupráce s ostatními odborníky (lékař, psycholog atd.); bez znalosti důvodu odkladu školní docházky a závěrů provedeného psychologického vyšetření a návrhů opatření těžko může učitelka sestavit efektivní stimulační vzdělávací program.

6. Může jít dítě do školy i dříve, než dovrší šesti let?

Ano, dítě může zahájit povinnou školní docházku ještě před dovršením šestého roku. Ovšem jedná se spíše o výjimečné případy. Některé děti již před šestými narozeninami umí plynule číst, ale to neznamená, že to je jediný důvod, proč by dítě mělo do školy nastoupit dříve. Bude sice po rozumové stránce zralé, ale v jiné oblasti, např. sociální, může být nezralé. Určitým nebezpečím pro dítě, které zahájí školní docházku předčasně, může být jeho přetíženost a větší unavitelnost. Rodiče by měli velmi dobře zvažovat, zda požádat o dřívější nástup dítěte do školy, protože chybným rozhodnutím je mohou vystavit dlouhodobému stresu, což se může projevovat bolestmi hlavy, zvýšenou nemocností, a to se může negativně odrazit na školní úspěšnosti (dítě začne podávat nižší výkony, nebude stíhat).

7. Je možné, aby dítě základní školu, do které bylo přijato, nenavštěvovalo?

Školský zákon připouští i další možnosti plnění povinné školní docházky, a to plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole (§ 38 ŠZ) nebo tzv. jiný způsob plnění povinné školní docházky (§ 40 ŠZ).
Žák může plnit povinnou školní docházku:

a) ve škole mimo území České republiky,

b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky,

c) v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu, zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo cizím státním občanem, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a z důvodu uplatnění obsahu zahraničního vzdělávacího programu ani o zápis do rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky v příslušném školním roce

d) v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (dále jen „evropská škola“).

Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem uvedeným v písm. a), b) nebo d), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky. Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo formou individuální výuky, může být na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v písm. c), musí být zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. Nakonec ještě existuje možnost povolení individuálního vzdělávání žáka na základě písemné žádosti zákonného zástupce (§ 41 ŠZ). Obecně se však tento způsob plnění povinné školní docházky nedoporučuje.

A co Vy? Chystáte se do školy už letos, nebo příští rok?

Text pochází z publikace Školní zralost a odklady školní docházky. Autorkou kapitoly je Jana Kropáčková.

zš

p


Dokumenty ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 22 °C 13 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. déšť 20/13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 20/10 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto