ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
I.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 se podmínky provozu škol a školských zařízení v krajích Hlavní město Praha, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký oproti informacím k provozu škol a školským zařízením od 10. května 2021 (zasláno datovou schránkou dne 4. 5. 2021) mění pouze rozšířením velikosti skupiny osob při venkovních vzdělávacích aktivitách v ZUŠ a SVČ tak, že se maximální počet osob ve skupině zvyšuje z původních 20 osob na 30 osob a že potvrzení o negativním testu pro účast na těchto aktivitách v ZUŠ a SVČ nemusí dokládat děti do 6 let věku.


Pro kraje Jihočeský, Vysočina a Zlínský, ve kterých dochází také k rozvolnění, se uplatní od 10. 5. 2021 stejná pravidla jako v ostatních krajích, tedy níže uvedené:


 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 (ZDE) ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:


o Na středních školách a konzervatořích
▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.


o Na základních školách
▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.


o Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
o Jazykové školy s právem statní jazykové zkoušky pokračují ve stejném režimu beze změn.
o V základních uměleckých školách
▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině,
• žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,
▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
• žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.


o Ve střediscích volného času
▪ se umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,
• účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,
• účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob dokládání ze strany účastníka je uveden níže.
o toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní venku více než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník, s výjimkou dětí do 6 let věku, které nemusí nic dokládat,

a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo c) podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


 Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání. Pro obory středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu i nadále platí možnost sportovních aktivit, které jsou součástí vzdělávání i ve vnitřních prostorách. V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.


 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
o to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,
o při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,


 o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.


 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb s účinnosti od 10. května 2021 se mění oproti současnému stavu tak, že se mění pravidla provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, anebo pravidla pro organizované volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18 let, a to tak, že
o je možné poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,


▪ účastníci nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.),
o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než 3 osob, nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dětí do 6 let, před zahájením poskytování služeb:


▪ prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19 daného mimořádného opatření, tj.
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
• přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo
▪ prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
▪ doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
▪ podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno jednorázově na místě před aktivitou, přičemž organizátor nemá povinnost testy poskytovat) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů, resp. v případě kdy účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast.
Provozování volnočasových aktivit má tedy stejné podmínky jako provoz základních uměleckých škol a středisek volného času (s výjimkou poskytování služby v domácnosti uživatele služby).
II.
Vláda vyslovila dne 6. května 2021 souhlas se stanovením dalších finančních prostředků pro školy za účelem podpory RT-PCR testování ve školách. Podrobné podmínky budou zveřejněny na počátku příštího týdne ve Věstníku MŠMT.


Finanční prostředky na podporu RT-PCR testování budou určeny výhradně právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy všech zřizovatelů s výjimkou škol zřizovaných státem. Pro právnické osoby, které se k RT-PCR testování závazně přihlásí, bude stanovena normovaná částka na provedený neinvazivní RT-PCR test ve výši 200 Kč vykázaný v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ve webové aplikaci CovidFormsApp.


Finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově za všechny RT-PCR testy, které právnická osoba vykáže jako provedené ve webové aplikaci CovidFormsApp za období od data, od kterého se právnická osoba závazně přihlásí k RT-PCR testování – viz níže, do 30. června 2021. Prostředky budou poskytnuty prostřednictvím krajských úřadů v případě škol zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a soukromými subjekty. V případě církevních škol přímo MŠMT. O finanční prostředky nebude nutné žádat.


Právnické osoby, na které se možnost podpory RT-PCR testování ze státního rozpočtu vztahuje, se budou moci v systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) k RT-PCR testování přihlásit v rámci kontinuálního mimořádného dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bude přístupné pouze těm právnickým osobám, kterým je finanční podpora RT-PCR testování určena (viz výše).


Šetření umožní právnickým osobám postupné přihlašování k RT-PCR testování, neboť MŠMT předpokládá, že řada subjektů bude o případných smlouvách s dodavateli RT-PCR testů nyní teprve jednat (případně vypisovat veřejnou zakázku) a k testování se tak připojí teprve v dalším období. Jako datum pro umožnění závazného přihlášení k testování od dalšího týdne bude vždy určena středa týdne předchozího. Pouze pro testování v týdnu od 10. května 2021 bude umožněno, vzhledem k datu spuštění šetření, přihlášení ex-post v termínu do 12. května 2021. Právnické osoby se tedy k testování budou závazně hlásit v následujících termínech:


Pro testování RT-PCR metodou od 10.5.2021 přihlášení nejpozději do 12.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 17.5.2021 přihlášení nejpozději do 12.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 24.5.2021 přihlášení nejpozději do 19.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 31.5.2021 přihlášení nejpozději do 26.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 7.6.2021 přihlášení nejpozději do 2.6.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 14.6.2021 přihlášení nejpozději do 9.6.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 21.6.2021 přihlášení nejpozději do 16.6.2021.


Přihlášení se k RT-PCR testování je neodvolatelné, pro období od data přihlášení k testování metodou RT-PCR nebudou subjektu již distribuovány ze strany MŠMT žádné další antigenní testy.


MŠMT 6. 5. 2021

Datum vložení: 7. 5. 2021 8:13
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2021 8:17
Autor: Mgr. Jitka Jiroutková

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 9. 2021
zataženo 19 °C 15 °C
středa 29. 9. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 30. 9. jasno 15/8 °C
pátek 1. 10. oblačno 18/7 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto