ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

ŠVP

 

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace

IČO: 61357502, vedená v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 770

Tyršovo nám. 56, 439 02 Cítoliby

 

 

 

 

                                    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání              

 

 

Název ŠVP:                          Tvořivá škola – škola pro život

Údaje o škole

Název:                                  Základní škola a Mateřská škola Cítoliby

                                                Nám. Miroslava Tyrše 56, 439 02 Cítoliby

 

 

Jméno ředitele:                    Mgr. Jitka Jiroutková

 

 

Kontakty:                              tel. 608446548 - ZŠ

                                                tel. 415691120 -  MŠ

                                                www.zscitoliby.eu

                                                jidelna@seznam.cz

                                                skolka@zscitoliby.ue

 

 

Identifikační údaje:               IČO: 61357502                                                   

                                                  IZO: 049120387

                                                  REDIZO: 600 082 750

Aktualizace:                            11. 2. 2020

 

Zřizovatel:                             Městys Cítoliby

Adresa:                                  Zeměšská 219, Cítoliby 439 02

Kontakty:                             415691134, fax 415653457

                                               www.obec-citoliby.cz

                                               urad@obec-citoliby.cz

                                               podaHYPERLINK "mailto:podatelna@obec-citoliby.cz"telna@obec-citoliby.cz

 

 

Schváleno školskou radou:      2020      

 

 

 

2. Základní charakteristika školy :

 

2.1.Součásti školy:

 

1. Základní škola                                      max. kapacita 120 žáků         IZO: 049 120 387

2. Školní družina                                      max. kapacita   60 žáků          IZO: 116 600 055

3. Školní kuchyně – výdejna  pro ZŠ      50 žáků                                    IZO: 150 077 220

 

      Škola je vesnická malotřídní základní škola s pěti ročníky prvního stupně. Patří mezi základní školy, jejichž podmínky umožňují bez rozdílů vzdělávat všechny žáky, kteří jsou z obce Cítoliby a z přilehlých obcí.  Škola je dopravně velmi snadno dostupná autobusovou dopravou. Nabízí velmi pestrý vzdělávací program. Kapacitně není plně vytížena. Nachází se na velmi klidném místě obce, obklopena  zelení a vzácnými historickými památkami.

         Obec Cítoliby je rodištěm mnoha významných osobností a tato skutečnost ovlivňuje i obsahovou část vzdělávacího plánu. Základní kámen současné školní budovy byl položen v roce 1886 a  v roce 1887 byla otevřena a zpřístupněna žákům. Její prostory slouží dodnes, veškeré rekonstrukce a opravy  byly prováděny s ohledem na zachování  a neporušení  stavebního rázu. Neocenitelné jsou prostory školní zahrady, školního dvora, hospodářská stavení, které dotváří charakteristickou atmosféru celé školní budovy. V letním a podzimním období probíhá výuka právě v prostorách školní zahrady, kde jsou dvě učebny. K praktickým dovednostem slouží školní skleník a velký altán.

             Učebny jsou velmi prostorné, vybavené novým nábytkem, na parketových podlahách jsou koberce, které jsou hojně využívány při výuce k tvořivým činnostem.

            Přístupová cesta ke škole je obklopena bohatou zelení a velmi vkusně dotváří vzhled malého náměstí, jehož součástí je kostel. Sv. Jakuba, nejsvětější Trojice, fara a budova cítolibského zámku.

 

2. 2. Charakteristika pracovního sboru:

 

            Pedagogický sbor je tvořen nejen ženami, ale máme i sportovně založeného pana učitele. Tvoří jej celkem osm pedagogických pracovníků včetně  vychovatelky školní družiny a asistentek pedagoga. Na škole je  ustanovena funkce výchovného poradce, kterou splňuje ředitelka školy specializovaným studiem a funkci metodika  prevence patologických jevů zastává pedagog školy, která se podílí se na tvorbě minimálního preventivního programu  školy.   

           Školní družina je součástí školy, vzdělávací program zabezpečuje kvalifikovaná síla. Všichni pedagogičtí pracovníci spolupracují s nepedagogickými zaměstnanci v oblasti zabezpečení a vylepšování  prostředí školy, které je  důležité pro vzdělávání žáků. Tato spolupráce je dlouhodobá a velmi pozitivně hodnocena.  Provoz školní budovy zajišťuje školnice, dále údržbář a topič v jedné osobě.

 

2.3. Struktura žáků:

 

        Základ žáků je tvořen dětmi z Cítolib, přilehlých obcí a  také z Loun. Oficiálně není zřizovatelem školy zpracován a stanoven spádový obvod.

 • Škola  vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání  žáků  tělesně i zdravotně handicapovaných, ze sociálně  slabého a znevýhodněného prostředí, dále žákům s poruchami učení.
 •             Žáci  se speciálními vzdělávacími potřebami pracují v upraveném režimu a programu, zapsaném v rejstříku školy, za pomoci osobní  asistentky, integrují se mezi ostatní žáky, práce probíhá v pracovních skupinách.
 • Odbornou spolupráci při vzdělávání žáků se speciálními potřebami zajišťují  speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna.Během školního roku se uskutečňuje několik společných výukově konzultačních dnů, výsledkem jsou hodnotící protokoly, zprávy, doporučení, které tvoří součást povinné dokumentace školy.

 

2. 4.  Dlouhodobé projekty školy:

          Jedná se o projekty, které jsou začleňovány  přímo do výchovně vzdělávacího procesu,   prolínají činnost školní družiny, jsou součástí ozdravných pobytů, zájmové a rekreačních činností žáků.

 

MALÝ EKOLOG

 

            Ekologické aktivity využívané v prvouce, přírodovědě, pracovních činnostech jsou zaměřeny na zkoumání  kvality ovzduší, vody v okolí školy, ochranu živočichů, množení okrasné a užitkové zeleně, její výsadba v obci, v mateřské škole a následná pěstitelská  péče.

            radicí školy je třídění školního odpadu, organizování sběrových akcí v rámci školy a obce. Součástí tohoto projektu jsou výjezdy tříd, skupin do přírody s výukou v daném přírodním prostředí. Žákovská knihovna obsahuje značnou část publikací s touto tématikou. Informace jsou využívány též ve výuce.

 

 NAŠE  OBEC

 

       Dramatická  a společenská výchova založená na schopnosti zvládat a řešit mimořádné

situace, dovednosti z oblasti komunikace, chování  a soužití v obci, možnosti a formy

kulturního vyžití, návrat k lidové tradici,  hlouběji poznávat dřívější a současný život na vesnici, aktivní zapojení do života obce. Součástí tohoto dlouhodobého projektuje je účast, příprava a organizace následujících akcí:

 • - vítání nových občánků
 • - příprava kulturního programu
 • - podzimní výstava pro veřejnost „Barvy podzimu” (práce s přírodním     materiálem
 •   a  zdobení dýní)
 • - školní přehlídka vyrobených draků, soutěž v pouštění draků
 • - advent – zdobení vánočního stromu na návsi, soutěže ve     

              zručnosti při výrobě vánočních předmětů, dárků,

               školní vánoční trhy, živý Betlém před školu, školní divadlo,

 • - masopustní tradice, výroba masek, příprava masopustního pečiva
 • - příchod jara, svátky jara, mláďata v přírodě, školní výstava
 • - výsadba nové zeleně v regionu školy, školky,  obce
 • - Velikonoce – křesťanské svátky
 • - pálení čarodějnic, školní kouzla a čáry
 • - školní jarmark, přehlídka dovednosti a šikovnosti žáků z průběhu školního roku
 • - spolupráce s Nadací K. B. Kopřivy  Cítoliby při přípravě a materiálním zajištění     koncertů, hudebních přehlídek v chrámu sv. Jakuba  Cítoliby
 • - spolupráce se zřizovatelem při zajišťování akcí typu:
 •   setkávání rodáků, cítolibská pouť, příprava dětského dne v obci

 

ZDATNÝ CYKLISTA :

 

            Dlouhodobý projekt zaměřený na   dopravní výchovu s možností získání  oprávnění k jízdě na kole po silnici. Hlavním předpokladem je  znalost dopravních  předpisů pro cyklisty, znalost dopravního prostředí obce..Všímat si chování projíždějících řidičů, umět přivolat pomoc při nehodě, poskytnout základní první pomoc. Záměrem školy je spolupracovat s dopravním inspektorátem  ČR v Lounech.

 

RODIČE VÍTÁNI

 

Projekt zaměřený na spolupráci školy s rodiči a dalšími subjekty:

Základem spolupráce je  komunikace a soustavná informovanost široké veřejnosti o dění ve škole, průběhu a organizaci vzdělávání, o konaných akcích.

 

Škola zajišťuje:

 

 • - pravidelné setkávání rodičů na třídních schůzkách
 • - kdykoliv po idividuální domluvě konzultace prospěchu, výkyvů v chování či poruchy   učení s výchovným poradcem
 • - pravidelné pořádání, kulturních a společných  vzdělávacích akcí pro rodiče a žáky –„Učíme se s rodiči“ v době dopolední výuky i v odpoledních hodinách, které přiblíží r  rodičům organizaci a obsahové zaměření vzdělávacího procesu
 • - spolupráci školy s odbornými pracovišti PPP, SPC – při vzdělávání integrovaných žáků
 • - spolupráci školy s mateřskou školou při přípravě předškoláků, děti z mateřské školy se pravidelně učí společně s žáky prvního ročníku, učitelé ZŠ  předávají podklady pro tvorbu měsíčních integrovaných vzdělávacích bloků MŠ v souladu s předškolní výchovou
 • - úzký kontakt se sociálním odborem v oblasti prevence negativních jevů, záškoláctví, šikany, negativních podnětů z domácího prostředí žáků
 • - spolupráci školy  se zřizovatelem školy a  Školskou radou
 • - všeobecnou spolupráce školy s místním sdružení dobrovolných hasičů Cítoliby

 

 

 

 • 3. Obecná charakteristika školního vzdělávacího programu:

 

3. 1.  Zaměření školy

Tvořivá škola – škola pro život

 

        Při tvorbě vzdělávacího programu jsme vycházeli z daných podmínek školy, tradic a z poznatků vyplývajících z dosavadních praktických zkušeností,  aktivit zaměřených  přímo na přípravu a tvorbu školního vzdělávacího programu, volnočasových  aktivit  žáků, dále z využívaných a ověřených netradičních metod a forem práce a alternativních způsobů výuky.

       Záměrem školního vzdělávacího programu  je využít ve vzdělávání žáků podmínek  a prostředí školy (viz. bod. 1), respektovat přirozené potřeby žáků naší školy a individuální úroveň jejich učení a zrání. Ve vzdělávacím procesu rozvíjet kromě rozumových dovedností i činnosti manuální, pohybové, k tomuto účelu využívat školní pozemek se skleníkem, zařazovat prvky ekologické výchovy, vést žáky k vytváření základních pozitivních pracovních návyků. Dbát a  pečovat společně o příjemné pracovní prostředí a klima školy pro všechny účastníky vzdělávání. Posilovat pozitivní vztah mezi učitelem a žákem, učitelem a rodiči žáků.

           

Dalším záměrem je soustavné začleňování školy do života obce (společenského, kulturního i sportovního), formovat pozitivní vztah žáků k místu, kde žiji, kde jsem se narodil.

 

                                                Realizace vzdělávacího procesu je podmíněna stabilní ekonomickou situací školy, velmi dobrým materiálním a moderním vybavením, vzájemnou spoluprací všech zaměstnanců školy.

 

                        Posláním školy je zajistit svým žákům kvalitní základní vzdělávání orientované na praktické využití a uplatnění v běžném životě, motivovat žáky k samostatnosti,  manuální tvořivosti, práci ve skupině, vzájemné toleranci, rozvoji komunikace  a spolupráce v nesourodých pracovních skupinách.

           

3. 2. Výchovně vzdělávací  cíle školního vzdělávacího programu:

 

Všeobecné:

Veškeré vzdělávací činnosti mají velmi klidný průběh a charakter,  žáci nepociťují strach, úzkost, nespravedlnost  a křivdu, jsou vytvořeny podmínky pro činorodé vnímání svého okolí.

 

Vzdělávací:

            Respektovat žáka jako rovnocenného partnera ve vzdělávacím procesu a využívat  motivačních  prvků a smysluplnosti zvolených  činností, dále formovat  pozitivní vlastenectví, umět nést odpovědnost za své konání a výsledky práce.

Neméně důležité je umět potlačovat  agresivitu, násilí a rasovou nesnášenlivost

a dokázat zprostředkovat žákům mnoho pozitivních citových zážitků  a  přispět  tím k formování životního optimismu a radosti ze života.

 

 

3. 3.  Metody a formy práce:

 

Jako nezbytná podpora osvojování klíčových kompetencí

 

 • - upřednostňovat  tvořivou práci  jedince nebo ve skupině v rámci  jednoho a více ročníků, spolupracovat v rámci nesourodé skupiny,
 • -  komunikovat
 • - využívat talentu, vlastních nápadů žáků, vlastních poznatků,
 • - podpořit schopnost vnímat, pozorovat a podílet se na přípravě vzdělávacíh procesu - podporovat pocit užitečnosti, potřebnosti, důležitosti a uznání
 • - zařazovat  soutěživé formy práce  bez hrubosti, násilí a podvodu
 • - vyučovat  mimo školu, v terénu, zařazovat exkurze
 • - využívat nejrozličnější  názorné pomůcky
 • - zařazovat výukové „Projektové dny“ jako důsledek  přeměny teorie  do praxe
 • - zvládat praktickou činnost s využitím získaných  informací experimentováním při výuce podporovat rozvoj logického myšlení a představivost žáka
 • - chápat komunikaci mezi učitelem a žákem jako dvoustranný rovnocenný akt           - posilovat žákovo sebevědomí
 • - společenskou výchovu považovat jako nedílnou součást veškerého lidského konání
 • - využívat ji  jako  koordinátora mezi vzdělávacími okruhy a oblastmi
 • - používat  dramatizaci k vytváření modelových situací a učit žáky  zaujmout odpovídající stanovisko
 • - hovořit bez ostychu o vzniklém  problému
 • - podporovat a motivovat k samostudiu, připravovat žáky  na volbu budoucího povolání
 • - jednotným působením všech členů pedagogického sboru dosáhnout splnění všech stanovených kompetencí  ŠVP
 • - realizovat diferencovaný přístup k žákům: talentovaným, sociálně znevýhodněným, zdravotně postiženým nebo žákům s hlubším zájmem o specifickou vzdělávací oblast

 

2. 4. Výchovné a vzdělávací strategie školního vzdělávacího programu:

 

ŠVP má  činnostní charakter, je pozitivní vůči všem žákům, navrací do školy  „zdravý selský rozum”, klade důraz na motivaci k jakékoliv činnosti, využívá vlastních zkušeností žáků, zdůrazňuje mezipředmětové vazby a značný důraz je kladen na kontrolu a hodnocení

 

Strategie začleněné do výuky:

 

 •             Přizpůsobit výběr předkládaného učiva schopnostem žáků školy, ať talentovaným nebo žákům vyžadující speciální vzdělávací pomoc a naplnit vytčené  logo: Škola pro život.

 

 •             V souladu se stanovenými cíli, materiálním vybavením školy se zaměřit na výběr takového učiva, které je uplatnitelné v životní praxi a především v dalším  studiu. Důraz je  kladen na osvojování klíčových kompetencí.

 

 •             Maximální využívání dostupných učebních pomůcek, učebních textů, řešení praktických životních situací formou dramatizace, příprava žáků na zvládání ekonomických  situací, rozvoj logického myšlení, osvojovat si pracovní  návyky a uchovávat jejich trvalost a soustavnost jako postupnou přípravu na budoucí povolání.

 

 •             Osobnostní a sociální výchovou prolínat všechny vzdělávací oblasti, zaměřit se především na  spolupráci ve skupině, řešení vzájemných vztahů ve skupině, sebepoznávání, posilování sebedůvěry, učit žáky komunikovat nejen ve skupině, ale v rodině, s dospělou osobou, nebát se sdělit svůj názor. Vytvářet zdravé prostředí školy bez  osobního násilí, šikany.

 

 •             Do týdenních rozvrhů zařazujeme výuku s tématickým zaměřením  realizovanou mimo školní budovu, učit žáky v přírodě, muzeích, galeriích, využívat maximálně názoru v podobě  krátkodobých exkurzí, výletů.

 

 •             Vytvářet  z žáků nesourodé pracovní skupiny a vyučovat v blocích. Podporovat schopnost žáků vyhledávat samostatně zdroje informací a pracovat s nimi. Podporovat  pokusnictví a pozorování. Výsledky těchto činností shrnout do podoby kultivovaného mluveného projevu žáka.

 

 

 

 

Klíčové kompetence školního vzdělávacího programu:

 

Klíčové kompetence představují souhrn  vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot  důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého žáka ve společnosti. K jejich utváření a rozvíjení směřuje obsah školního vzdělávacího programu, související aktivity a činnosti, které na škole probíhají.

 

Za klíčové v etapě základního vzdělávání jsou považovány:

 

 • - kompetence k učení -  rozvoj této kompetence se děje na základě předkládání nejrůznějších informací v podobě listinných podkladů, v ústním podání a na PC, žákům je také umožněn přístup do žákovské a učitelské knihovny, k jazykovým a literárním pramenům, žáci jsou vedeni ke kontrole své práce
 •  
 • - kompetence k  řešení problémů – žák se seznamuje s dostatkem vhodných textů, především odborných, dětských časopisů, encyklopedie z UK, snaží se s textem pracovat, využívat poznatky při výuce
 •  
 • - kompetence komunikativní – žákovi je dán dostatečný prostor k rozvoji ústního i písemného projevu ve škole i mimo ni, zahrnuty jsou školní kulturní vystoupení, hry, soutěže, výstavy prací
 •  
 • - kompetence sociální a personální – zahrnuje především povzbuzování žáka, dodávání sebedůvěry a jistoty v dané činnosti, motivačně  pozitivní hodnocení
 •  
 • - kompetence pracovní a občanské – předkládáme žákovi takový materiál, ze
 • kterého by pochopil  jednoduchým způsobem dějinný vývoj národa, postavení ve společnosti, nahlédl do historie, zadané úkoly vyústí v konkrétní pracovní činnost, upřednostňována je výuka mimo školu, návštěvy divadel, muzeí, zajímavých míst v regionu mající souvislost s historií, učíme žáky hodnotit současnost

 

Veškeré kompetence ověřujeme v podobě vytváření modelových situací formou dramatizace, výtvarných prací, výrobou vlastních výrobků, literárních prací, sportovních soutěží. Na toto téma pořádáme výstavy, společné dílny  s mateřskou školou.

 

3. 5. Profil žáka naší školy: obecný model

 

 •             Získané vědomosti  dovede převést do praxe za využití  potřebných a odpovídajících pomůcek, nářadí, náčiní. Dovede si uvědomit  zdravotní rizika plynoucí z dané činnosti a chránit  přiměřeným způsobem své zdraví.
 •             Dokáže spolupracovat  ve skupině, rozhodnout se, neostýchá se, komunikuje s ostatními, má přehled o možnostech a potřebách člověka žijícího na vesnici,
 • ovládá nebo alespoň má představu o manuálních činnostech vesnického člověka,
 • zná a dokáže pečovat o domácí zvířata, volně žijící, uvědomuje si současné problémy našeho, dříve zemědělského regionu. Uvědomuje si význam osobního zdraví pro život v dospělosti. Zná pojem tolerance, úcta, dokáže upozornit na násilí, agresivitu a šikanu a uvědomuje si vliv negativních jevů kolem sebe – dovede je pojmenovat a označit.

 

 

 

3. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Za tyto žáky jsou považováni žáci se zdravotním handicapem, zdravotním znevýhodněním, s poruchami učení a žáci  se sociálním znevýhodněním. Pro výuku  vytváříme optimální vzdělávací podmínky, vstřícné pracovní prostředí. S žáky pracují specializovaní pedagogové.

 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s odbornými pracovišti  k tomuto účelu zřízenými  a rodiči žáků. Odbornými pracovišti se rozumí: - pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Uvnitř školy  dlouhodobě pracuje výchovný poradce, pro jednání si velice ochotně udělá čas a se zákonnými zástupci konzultuje individuálně. Veškerá rozhodnutí týkající se vzdělávání a  hodnocení těchto žáků schvaluje pedagogická rada. O každém jednání je veden záznam s ověřením.

 

3. 6. 1  Vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků:

 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči žáka. Základním podkladem pro integraci je odborný posudek z vyšetření žáka, možnosti školy zabezpečit 

integraci  dle doporučení  odborných pracovníků. Rozhodující  je počet žáků ve třídě, spolupráce s asistentem  třídního učitele, odbornost pedagogického sboru, materiální zázemí, učební pomůcky, kompenzační pomůcky, spolupráce s rodiči a  odborným pracovištěm, v jehož péči  žák je.

 

Nezbytná podstata spolupráce všech zainteresovaných osob při vzdělávání žáka zdravotně handicapovaného:

 

 • - seznámení vyučujících učitelů s odborným posudkem, se specifiky      poruch
 • - zpracování individuálního vzdělávacího plánu – režimu dne
 • - dohoda s rodiči žáka a odborným pracovištěm o možnostech   spolupráce
 • - stanovení způsobu hodnocení integrovaného žáka, možnosti úlev a     tolerance.
 • - podrobné seznámení rodičů s navrhovaným  individuálním vzdělávacím           plánem –  jeho schválení
 • - začlenění žáka do kolektivu – poučení žáků o handicapu dítěte
 • - podpora odborného růstu zainteresovaných pedagogů v podobě  DVPP          (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků)
 • - zabezpečit dostatek odborné literatury v UK
 • - přizpůsobit vzdělávací proces zvláštnostem žáka
 • - zajistit jednotné výchovné a vzdělávací postupy školy , rodiny                           a odborného pracoviště
 • - upřednostňovat soustavnost v navrhovaných činnostech

 

 

3. 6. 2  Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování:

 

Řídíme se metodickým pokynem MŠMT k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování

č.j.: 13 711/2001-24

Metodický pokyn navazuje na Směrnici MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení [1] a stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování v základních školách, specializovaných třídách základních škol, ve speciálních školách, ve středních školách a vyšších odborných školách:

(1) Žákem se specifickými poruchami učení nebo chování je pro potřeby tohoto pokynu žák, u kterého se specifická porucha projevuje v oblasti učení motorických dovedností nebo matematických dovedností nebo jazykových dovedností včetně písemného projevu, nebo žák se specifickými poruchami v oblasti sociálních dovedností, tj. chování, u kterého bylo toto postižení potvrzeno na základě psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (dále jen "odborné vyšetření"). Odborné vyšetření je podkladem pro zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání a poskytování speciálně pedagogické péče.

(2) Speciálně pedagogickou péči poskytuje žákům škola nebo poradenské zařízení, které provedlo odborné vyšetření.

(3) Speciálně pedagogická péče poskytovaná žákům zařazeným do režimu speciálního vzdělávání ve speciální škole nebo specializované třídě nebo vzdělávaných formou individuální integrace zahrnuje výuku speciálních dovedností zaměřených na odstraňování příznaků specifické poruchy učení nebo chování žáka.

(4) Výuku speciálních dovedností provádí speciální pedagog nebo pedagogický pracovník, který absolvoval program akreditovaný ministerstvem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na problematiku specifických poruch učení nebo v případě žáků se specifickými poruchami chování zaměřený na výcvik v psychoterapeutických technikách v souladu s doporučením a ve spolupráci s příslušným poradenským zařízením.

(5) Organizace vzdělávání individuálně integrovaného žáka a rozsah a průběh speciálně pedagogické péče jsou stanoveny v souladu s výsledky odborného vyšetření v individuálním vzdělávacím programu žáka (dále jen "IVP"). IVP je součástí osobní dokumentace žáka.

(6) Podrobnosti odborného vyšetření podle odst. 1) a podrobnosti IVP podle odst. 5) stanovuje zvláštní předpis[2].

(7) Ředitel školy dbá na uplatňování postupů doporučených v závěrech odborného vyšetření a stanovených v IVP a podporuje zvyšování úrovně odborné připravenosti pedagogických pracovníků školy pro práci se žáky.

(8) Škola umožní žákům v souladu s pedagogickými principy individuálního přístupu a v souladu s obsahem IVP užívat dostupné kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač, diktafon, bzučák, speciální učebnice apod.), kompenzovat zkrácení doby pozornosti a další příznaky postižení individuální formou zadání i plnění úkolů a zohlední příznaky specifické poruchy učení nebo chování v hodnocení a klasifikaci žáka.

(9) Doporučené pedagogické postupy se týkají zpravidla individuálního pracovního tempa žáka, využívání možnosti úpravy rozsahu učiva a odpovídajícího snížení nároků na školní výkony žáka zatížené poruchou, individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka apod. Např. při výuce jazyků je třeba upřednostňovat ústní osvojování, doplňování textu, omezit psaní diktátů a individuálně upravit způsob psaní, při čtení užívat kratší texty, kontrolovat porozumění, při psaní preferovat kritérium čitelnosti před úpravností, při poruše matematických schopností využívat co nejvíce názorných pomůcek.

(10) Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup též k žákovi, u kterého se objevily významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod. s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání při výuce a rozvoji nežádoucích projevů jeho chování ještě před provedením odborného vyšetření a případným zařazením žáka do režimu speciálního vzdělávání.

(11) Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu podle odst. 10 odpovídá učitel příslušného vyučovacího předmětu. V případě, že ve škole pracuje speciální pedagog nebo pedagog podle odst 4, podílí se tento pedagog na zpracování obsahu a provádění podpůrného výukového programu. Popis a zhodnocení jeho průběhu je součástí pedagogické diagnostiky žáka a žádosti o provedení odborného vyšetření.

 

 

Obecně závazný postup při integraci žáka:

 

 • - seznámení všech vyučujících s poruchou a jejími specifiky
 • - podrobné seznámení rodičů s navrhovanými postupy integrace
 • - termíny  společných konzultací
 • - stanovit způsoby hodnocení žáka
 • - zpracování individuálního vzdělávacího plánu
 • - materiální zabezpečení žáka kompenzačními učebními pomůckami     během výuky
 • - ozsah tolerance v  hodnocení během výuky
 • -zajistit : asistenci během výuky, zařazení do společné výuky a kooperace      s ostatními

 

Zásady práce s dětmi se SPUCH:

 

 • začínat od jednoduchého a postupně přecházet ke složitějším úkolům
 • nepolevovat – upřednostňovat  soustavnost v práci
 • motivačně hodnotit žáka
 • pracovat v klidném a příjemném prostředí – odstraňovat rušivé vlivy
 • posilovat sebevědomí žáka – často chválit  /zdravě/
 • obměňovat činnost s přihlédnutím na unavitelnost a soustředěnost žáka
 • pracovat s dostačujícím názorem

získávat důvěru žáka i rodičů (objektivně, srozumitelně  informovat o postupu a výsledcích integrace, poskytovat podporu rodině žáka)

 

 

3. 6. 3  Vzdělávání žáků ze sociálně slabého a znevýhodněného prostředí:

 

Do skupiny patří především žáci kulturně a jazykově odlišní, žáci ze sociálně slabého a méně podnětného prostředí. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, často nedokončené základní vzdělání rodičů těchto žáků, absence pracovních návyků, nedostatečné hygienické návyky, smysl pro soustavnost a každodenní  plnění běžných povinností.

 

 

Obecné zásady v práci s těmito dětmi:

 

 • důkladné seznámení s rodinným zázemí žáků
 • seznámení s jejich tradicemi, kulturou, mentalitou

.  vytvářet menší pracovní skupiny těchto žáků, zařazovat je do ročníků              s menším počtem žáků

     v případě potřeby zprostředkovat odborné pedagogické vyšetření

     a  zpracovat v případě potřeby individuální vzdělávací plán

 • věnovat žákům individuální nebo skupinovou péči
 • zajistit  pomoc a spolupráci asistenta třídního učitele
 • využívat specifické učebnice a pomůcky, odpovídající metody a formy  práce
 • pravidelně spolupracovat s rodinami žáků
 • v případě potřeby věnovat rodičům odbornou pomoc pro vzdělávání
 • vytvářet pro žáky příznivé klima ve škole, vzbuzovat jejich důvěru          v učitele

            vědomosti, dovednosti, důležité návyky žáků  směrovat na praktické      využití a uplatnění v jejich životě, zaměřovat se na budoucí výběr          povolání, upřednostňovat a vyzdvihnout jejich manuální předpoklady a schopnosti a nadání

 

3. 6. 4  Vzdělávání talentovaných a nadaných žáků:

 

Nadaní žáci  obecně vykazují:

 • rychlost v myšlení, hlubší znalosti, paměť
 • dovedou se dlouhodobě soustředit
 • pružně reagují, aktivita, odlišný způsob vyjadřování než jejich vrstevníci ve třídě
 • sami často poukazují na nejrůznější rozdíly, nesrovnalosti
 • často se odmítají podřídit, vyhledávají společnost starších žáků
 • vnímají souvislosti tam, kde je ostatní žáci sami nevidí
 • dovedou pracovat samostatně při zpracovávání tématu, problému

 

Nadání se dá velmi výrazně ovlivnit. Záleží na škole, jak dokáže vyhovět vzdělávacím potřebám žáka. Jde o změnu metod, forem práce, ale i organizaci výuky. Je nutné začleňovat tyto žáky do spolupráce s různými subjekty mimo školu, které věnují individuální  péči mladým talentům.

 

Možnosti a varianty při vzdělávání těchto žáků:

sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro nadané

 • obohacování běžné, normální výuky o rozšiřující témata
 • prohlubování učební látky
 • kladení vyšších nároků na zvládání učiva
 • pověřování žáka zpracováním  vzdělávacích celků – urychlovat jeho      vzdělávání

     umožnit postup do vyšších ročníků bez návaznosti předchozích (přeskočit     ročník)

 • vytvářet elitní skupiny těchto žáků
 • podíl na zpracování školních projektů

 

Základní pokyny pro práci s těmito žáky:

Učitel by měl  rychle reagovat na zjištěný talent žáka a dát mu najevo, že ví o jeho vědomostech a schopnostech:

 • poskytuje žáku dostatečné množství podnětů
 • nabízí podpůrný studijní materiál
 • nenutí žáka zbytečně opakovat základní učivo
 • respektuje jeho osobní tempo v učení a vzdělávání
 • podporuje jeho další rozvoj a umožňuje další užití odborné pomoci

 

3. 7.  Průřezová témata a jejich aplikace:

 

Obsah a aplikace do vyučování vede k pochopení významu daného řádu, pravidel a zákonů pro fungování  společnosti.

Průřezová témata jsou realizována  formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a částečně do školních projektů. Konkrétní charakteristika a  výstupy jednotlivých průřezových témat jsou následující:

 

3.7.1 Výchova  k myšlení v evropských a globálních souvislostech:

 

Je chápána především jako výchova  budoucího evropského občana,  zodpovědné a tvořivé osobnosti. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování své národní. Otevírá žákům širší poznání a perspektivy života v evropském prostoru a seznamuje je s možnostmi a jejich využití v dospělém životě.

Přínos  EGS: - rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí

 

3.7.2. Multikulturní výchova:

 

            Zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a  srovnání s kulturami zcela odlišnými. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci

            Přínos MKV: - koriguje a dotýká se mezilidských vztahů počínajících ve škole,        mezi učiteli a  žáky, mezi žáky navzájem , mezi školou a rodinou a mezi komunitami   v okolí školy, učí žáky uvědomovat si možné dopady svých  verbálních i neverbálních rojevů ve škole,  potlačuje  rasovou nesnášenlivost, učí  komunikaci 

v odlišných sociokulturních skupinách

 

3.7.3. Environmentální výchova:

 

    Vede žáky školy k pochopení komplexnosti a složitosti  vztahů člověka k životnímu prostředí  a k poznání významu odpovědnosti za své jednání.

            Přínos EV při vzdělávání žáků: - vést žáky k aktivní účasti  při ochraně životního prostředí, poznávat nejrůznější hlediska této ochrany/ ekonomická, vědeckotechnická,politická, občanská/, uvědomovat si vliv současného stavu životního prostředí na zdraví  člověka a budoucnost.

 

 

 

3.7.4. Osobnostní a sociální výchova:

 

            Je zaměřena na rozvoj osobnosti každého žáka, jeho individuálních potřeb  a  schopností. Hlavním obsahovým a vzdělávacím celkem je sám život založený na vztazích lidí k současnému světu. Zahrnuje řešení každodenních situací  běžného

života.Přínos OSV při vzdělávání žáků: - napomáhá ke zvládání vlastního chování,  

přispívá  k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, rozvíjí základní

dovednosti dobré komunikace a k tomu i vědomosti.

                        Formuje budoucí studijní dovednosti, vede k uvědomování si vzájemné spolupráce a pomoci, chápání a tolerování různých názorů. Napomáhá k prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování, napomáhá k celkovému sociálnímu rozvoji osobnosti, poznávání lidí, komunikace s nimi, schopnost seberegulace a sebehodnocení v chování, posuzovat  lidské hodnoty, postoje lidí, sestavení žebříčku lidských hodnot.

 

3.7.5. Výchova demokratického občana:

 

            Má mezioborový a multikulturní charakter. 

    Představuje syntézu hodnot, spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti. Podporuje rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností.

       Přínos VDO:    - vede především k aktivnímu postoji obhajování a dodržování lidských práv a svobod

 

3.7.6. Mediální výchova:

 

            Mediální výchova má za úkol vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti.  Média mají v současné době velký vliv na chování jedince a celé společnosti,ovlivňují životní styl.

   Přínos MV: - využít potenciál médií především jako zdroje informací, kvalitní zábavy,naplnění,volného času, osobní zapojení do mediální komunikace / praktické modelové situace/, vytvářet  zdravý kritický pohled na kvalitu  přijímané informace

 

3.7.7. Tabulka zapojení průřezových témat do jednotlivých předmětů a ročníků

.... atd. .....

... celý dokument je plně celý k dispozici ve Zš...

ŠVP – Tvořivá škola

Uvedena pouze základní charakteristika Školního vzdělávacího programu, celý dokument je k nahlédnutí v budově ZŠ.

Školní vzdělávací program „Tvořivá škola – škola pro život“

Při tvorbě vzdělávacího programu se vycházelo z přirozených podmínek školy, tradic školy, z poznatků, které vyplynuly z dosavadních praktických zkušeností a aktivit zaměřených přímo na přípravu a tvorbu školního vzdělávacího programu, volnočasových aktivit žáků a v neposlední řadě z účasti na ověřovaném vzdělávacím programu „Obecná škola“.

Hlavní snahou školního vzdělávacího programu je respektovat přirozené potřeby žáků naší školy a individuální úroveň jejich učení a zrání. Vytvářet ve škole příjemné pracovní prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. Posilovat pozitivní vztah mezi učitelem a žákem.

Zajištění vzdělávacího procesu je podmíněno dobrou ekonomickou situací školy, která je již od roku 1994 právním subjektem. Od této doby prošla mnoha změnami, ať už materiálními nebo organizačními. Uskutečnilo se mnoho oprav, rekonstrukcí a také nezbytné přístavby. Veškeré změny mohly být uskutečněny na základě pozitivního hospodaření a odpovědného hospodárného chování všech zaměstnanců školy. Hlavními prioritami bylo zkvalitnění prostor pro vyučování, neboť školní budova je jedna z nejstarších v regionu, stavebním rázem patří mezi historické jádro obce. Dále pak zlepšování vybavenosti školy výukovým zařízením a učebními pomůckami. Změnu zaznamenal i školní dvůr a zahrada s pozemkem využívaným k pěstování okrasné i užitkové zeleně, opravám neušel ani školní skleník. Nově byl vybudován relaxační a rekreační koutek na školním dvoře pro odpočinek žáků.

 • Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci běžného vzdělávacího procesu a programu školní družiny. Tradicí školy jsou ekologické aktivity, aktivní zájem o životní prostředí, kulturní dění v obci, návrat lidové tradice do života obce, společenská výchova jako součást běžného života. Další letitou tradicí školy je výchova ke vztahu k přírodě v podobě ozdravných pobytů založených na skautské tradici, výchova zdatného cyklisty a posilování sociálního soucítění s osobami zdravotně znevýhodněními v podobě organizování charitativních a jiných akcí zaměřených na osobní pomoc a spolupráci s těmito osobami.
   
 • Posláním školy je zajistit svým žákům kvalitní základní vzdělávání orientované na praktické využití a uplatnění v běžném životě, motivovat žáky k samostatnosti, manuální tvořivosti, práci ve skupině, vzájemné toleranci, rozvoji komunikace a spolupráce v nesourodých pracovních skupinách.

Podmínky školy pro plnění vzdělávacího programu:

Prostorové:

 • výuka probíhá v učebnách odpovídající hygien. požadavkům platných předpisů a norem této oblasti
 • počet učeben je dostačující a vyhovující, rozlohou převyšují současnou kapacitu, půdorys je obdélníkový, plocha všech učeben je shodná 7 x 11 m, stěny jsou obloženy laminátovými deskami, podlahy jsou parketové a okna jsou nově osazená, prostory velmi dobře větratelné

Odborné učebny:

 • přírodovědná, výpočetní technika, kuchyňka, výtvarná,
 • tělocvična, učebny na školním pozemku /k výuce Pč, prostory pro pokusnictví a pěstitelskou činnost, skleník/ školní dílna pro práce se dřevem, altán pro výtvarné činnosti v letním období, školní koutek přírody (rostlinný a živočišný).

Hygienické:

 • uzamykatelná šatna s botníky a věšáky na oděv, oddělené pro jednotlivé ročníky, sociální zařízení s teplou vodou odpovídá současným platným hygien. normám
 • učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem dle věkových kategorií žáků
 • zajištěna bezpečnost a zdraví žáků formou dozorů
 • žákům je umožněn pobyt na čerstvém vzduchu během přestávek, k výuce slouží i učebny na školním pozemku
 • rozvody vody umožňují dodržovat hygienu i při práci na pozemku

Materiální:

 • vybavení učebními pomůckami, učebnicemi a učebními texty je na vysoké úrovni, přístupná je žákovská i učitelská knihovna s výukovou i odbornou literaturou
 • v každé učebně je koberec pro využívání netradičních forem práce a relaxaci žáků
 • vybavenost PC je ve všech učebnách, dostupnost je běžná pro každého žáka i při výuce
 • přístup na internet je v ředitelně a počítačové učebně
 • během výuky žáci využívají odbornou literaturu z knihovny umístěnou na hlavní chodbě, její součástí je i videotéka se širokou nabídkou vzdělávacích pořadů
 • pro pěstitelské činnosti a pokusnictví slouží hospodářská stavení na školním dvoře s nářadím a náčiním, včetně potřeb pro každodenní činnosti v živém koutku přírody
 • běžně dostupné je vybavení pro netradiční zájmovou činnost žáků /loutky, školní divadlo s kolekcí obleků a kostýmů, školní kola pro výuku zdatného cyklisty, školní dílna pro tvořivou činnost., relaxační koutek pro odpočinek a herní aktivity ve ŠD

Struktura žáků:

 • základ žáků tvoří dětí z Cítoliby, přilehlých obcí a Loun
 • mimo jiné škola vytváří podmínky pro vzdělávání integrovaných žáků, tělesně i zdravotně postižených, ze sociálně slabého a znevýhodněného prostředí
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pracují v upraveném režimu a programu za pomoci osobních asistentek a asistentek pedagoga.
 • odbornou spolupráci při vzdělávání žáků se speciálními potřebami zajišťuje Speciálně pedagogické centrum Žatec, Měcholupy, Praha, během školního roku se uskutečňuje několik společných výukově konzultačních dnů

Zaměření školy:

 • záměrem dlouhodobých ekologických aktivit školy je vytvořit podmínky pro vnímání a praktické osvojení dovedností z oboru ochrany přírody, obnovy přírodního prostředí, vztahu člověka ke zvířatům a vegetaci
 • naučit se odpovědně chovat v mimořádných situacích, snažit se pomáhat potřebným, zvládnout umění komunikace
 • poznávat hlouběji místo svého bydliště a blízký region
 • netradičními aktivitami z oblasti pěstitelství a pokusnictví vést žáky k osvojení pracovních dovedností, návyků, zacházení s nářadím, náčiním, dodržovat bezpečnost práce
 • umožnit žákům ohlédnutí a návrat k lidovým tradicím české vesnice, zvykům a obyčejům
 • širokou nabídkou zájmových aktivit pozitivním způsobem ovlivňovat volnočasové aktivity žáků mimo školu
 • připravit žáky po všech stránkách na plnohodnotný život

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
oblačno 23 °C 11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/14 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/14 °C
středa 19. 6. déšť 22/12 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto