ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠCítoliby, p.o.

ŠVP – Tvořivá škola

Uvedena pouze základní charakteristika Školního vzdělávacího programu, celý dokument je k nahlédnutí v budově ZŠ.

Školní vzdělávací program „Tvořivá škola – škola pro život“

Při tvorbě vzdělávacího programu se vycházelo z přirozených podmínek školy, tradic školy, z poznatků, které vyplynuly z dosavadních praktických zkušeností a aktivit zaměřených přímo na přípravu a tvorbu školního vzdělávacího programu, volnočasových aktivit žáků a v neposlední řadě z účasti na ověřovaném vzdělávacím programu „Obecná škola“.

Hlavní snahou školního vzdělávacího programu je respektovat přirozené potřeby žáků naší školy a individuální úroveň jejich učení a zrání. Vytvářet ve škole příjemné pracovní prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. Posilovat pozitivní vztah mezi učitelem a žákem.

Zajištění vzdělávacího procesu je podmíněno dobrou ekonomickou situací školy, která je již od roku 1994 právním subjektem. Od této doby prošla mnoha změnami, ať už materiálními nebo organizačními. Uskutečnilo se mnoho oprav, rekonstrukcí a také nezbytné přístavby. Veškeré změny mohly být uskutečněny na základě pozitivního hospodaření a odpovědného hospodárného chování všech zaměstnanců školy. Hlavními prioritami bylo zkvalitnění prostor pro vyučování, neboť školní budova je jedna z nejstarších v regionu, stavebním rázem patří mezi historické jádro obce. Dále pak zlepšování vybavenosti školy výukovým zařízením a učebními pomůckami. Změnu zaznamenal i školní dvůr a zahrada s pozemkem využívaným k pěstování okrasné i užitkové zeleně, opravám neušel ani školní skleník. Nově byl vybudován relaxační a rekreační koutek na školním dvoře pro odpočinek žáků.

 • Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci běžného vzdělávacího procesu a programu školní družiny. Tradicí školy jsou ekologické aktivity, aktivní zájem o životní prostředí, kulturní dění v obci, návrat lidové tradice do života obce, společenská výchova jako součást běžného života. Další letitou tradicí školy je výchova ke vztahu k přírodě v podobě ozdravných pobytů založených na skautské tradici, výchova zdatného cyklisty a posilování sociálního soucítění s osobami zdravotně znevýhodněními v podobě organizování charitativních a jiných akcí zaměřených na osobní pomoc a spolupráci s těmito osobami.
   
 • Posláním školy je zajistit svým žákům kvalitní základní vzdělávání orientované na praktické využití a uplatnění v běžném životě, motivovat žáky k samostatnosti, manuální tvořivosti, práci ve skupině, vzájemné toleranci, rozvoji komunikace a spolupráce v nesourodých pracovních skupinách.

Podmínky školy pro plnění vzdělávacího programu:

Prostorové:

 • výuka probíhá v učebnách odpovídající hygien. požadavkům platných předpisů a norem této oblasti
 • počet učeben je dostačující a vyhovující, rozlohou převyšují současnou kapacitu, půdorys je obdélníkový, plocha všech učeben je shodná 7 x 11 m, stěny jsou obloženy laminátovými deskami, podlahy jsou parketové a okna jsou nově osazená, prostory velmi dobře větratelné

Odborné učebny:

 • přírodovědná, výpočetní technika, kuchyňka, výtvarná,
 • tělocvična, učebny na školním pozemku /k výuce Pč, prostory pro pokusnictví a pěstitelskou činnost, skleník/ školní dílna pro práce se dřevem, altán pro výtvarné činnosti v letním období, školní koutek přírody (rostlinný a živočišný).

Hygienické:

 • uzamykatelná šatna s botníky a věšáky na oděv, oddělené pro jednotlivé ročníky, sociální zařízení s teplou vodou odpovídá současným platným hygien. normám
 • učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem dle věkových kategorií žáků
 • zajištěna bezpečnost a zdraví žáků formou dozorů
 • žákům je umožněn pobyt na čerstvém vzduchu během přestávek, k výuce slouží i učebny na školním pozemku
 • rozvody vody umožňují dodržovat hygienu i při práci na pozemku

Materiální:

 • vybavení učebními pomůckami, učebnicemi a učebními texty je na vysoké úrovni, přístupná je žákovská i učitelská knihovna s výukovou i odbornou literaturou
 • v každé učebně je koberec pro využívání netradičních forem práce a relaxaci žáků
 • vybavenost PC je ve všech učebnách, dostupnost je běžná pro každého žáka i při výuce
 • přístup na internet je v ředitelně a počítačové učebně
 • během výuky žáci využívají odbornou literaturu z knihovny umístěnou na hlavní chodbě, její součástí je i videotéka se širokou nabídkou vzdělávacích pořadů
 • pro pěstitelské činnosti a pokusnictví slouží hospodářská stavení na školním dvoře s nářadím a náčiním, včetně potřeb pro každodenní činnosti v živém koutku přírody
 • běžně dostupné je vybavení pro netradiční zájmovou činnost žáků /loutky, školní divadlo s kolekcí obleků a kostýmů, školní kola pro výuku zdatného cyklisty, školní dílna pro tvořivou činnost., relaxační koutek pro odpočinek a herní aktivity ve ŠD

Struktura žáků:

 • základ žáků tvoří dětí z Cítoliby, přilehlých obcí a Loun
 • mimo jiné škola vytváří podmínky pro vzdělávání integrovaných žáků, tělesně i zdravotně postižených, ze sociálně slabého a znevýhodněného prostředí
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pracují v upraveném režimu a programu za pomoci osobních asistentek a asistentek pedagoga.
 • odbornou spolupráci při vzdělávání žáků se speciálními potřebami zajišťuje Speciálně pedagogické centrum Žatec, Měcholupy, Praha, během školního roku se uskutečňuje několik společných výukově konzultačních dnů

Zaměření školy:

 • záměrem dlouhodobých ekologických aktivit školy je vytvořit podmínky pro vnímání a praktické osvojení dovedností z oboru ochrany přírody, obnovy přírodního prostředí, vztahu člověka ke zvířatům a vegetaci
 • naučit se odpovědně chovat v mimořádných situacích, snažit se pomáhat potřebným, zvládnout umění komunikace
 • poznávat hlouběji místo svého bydliště a blízký region
 • netradičními aktivitami z oblasti pěstitelství a pokusnictví vést žáky k osvojení pracovních dovedností, návyků, zacházení s nářadím, náčiním, dodržovat bezpečnost práce
 • umožnit žákům ohlédnutí a návrat k lidovým tradicím české vesnice, zvykům a obyčejům
 • širokou nabídkou zájmových aktivit pozitivním způsobem ovlivňovat volnočasové aktivity žáků mimo školu
 • připravit žáky po všech stránkách na plnohodnotný život

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, středa 20. 10. 2021
skoro jasno 21 °C 10 °C
čtvrtek 21. 10. slabý déšť 15/10 °C
pátek 22. 10. slabý déšť 9/5 °C
sobota 23. 10. slabý déšť 11/5 °C

Zveme Vás na

naše škola

Foto